ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ 3 วัน (TG) วันแม่

อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง

ผู้ใหญ่ (ห้องละ 2 ท่าน)

ท่านละ

 เด็ก(ต่ำกว่า 12 ปี) มีเตียงเสริม

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เด็ก(ต่ำกว่า 12 ปี) ไม่มีเตียง

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักท่านเดียว
เพิ่ม

13-15 กรกฎาคม 55

19,900.-

18,900.-

17,900.-

3,500.-

 10-12 สิงหาคม 55

20,900.-

19,900.-

18,900.-

4,000.-

อัตรานี้รวม

  ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–มาเก๊า–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป),ค่ารถโค้ชปรับอากาศ บริการตลอดการเดินทาง,ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ,ค่าที่พัก 3 คืน, ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.,ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้,ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีน เป็นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้) ,ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์),มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง อัตรานี้ไม่รวม   ค่าทิปกระเป๋าขึ้นห้องพัก //ค่าทิปไกด์,คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ วันละ 30 เหรียญ/1 ลูกค้า/วัน (โดยเฉลี่ยลูกค้าต่อท่านวันละ 120 บาท คูณด้วยจำนวนวันเดินทาง)/ / ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ใน รายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก. / ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ใน รายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีสถานทูตจีนห้ามไม่ให้ทำวีซ่ากรุ๊ป เก็บท่านละ 1000 บาท หมายเหตุ    เอกสารที่ต้องใช้ : หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

,มีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 3 หน้า