ทัวร์ฮ่องกง –มาเก๊า – ดีสนีย์แลนด์-โอเชี่ยนปาร์ค 5 วัน 4 คืน (CX)

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร      จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ใจกลางแหล่งช้อปปิ้ง ย่านถนนนาธาน   หรือช้อปปิ้งที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียงจาก ทั่วทุกมุมโลก และให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าบริเวณถนนนาธานซึ่งเป็นใจกลางแหล่งช้อปปิ้ง กับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000 เป็นต้น จนได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 22.10 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินคาเธต์แปซิฟิค แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ CX709 กลับสู่ กรุงเทพฯ  อาหารบริการบนเครื่อง

23.55 น.        ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ