ทัวร์ฮ่องกง ดีสนีย์ โอเชี่ยนปาร์ค 4 วัน 3 คืน

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่พักคู่ท่านละ 20,900.- บาท
เด็กมีเตียงเสริมท่านละ 19,900.- บาท
ด็กไม่มีเตียงท่านละ 18,900.- บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500.-บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นเดินทางไป – กลับ พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยการบิน – ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน – ค่าพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุ – ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง – ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก. – ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด – ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าซัก รีด – สินน้ำใจสำหรับไกด์ คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ ซึ่งมิได้เป็นการบังคับแต่นิยมให้ที่ท่านละประมาณ 500 บาทขี้นไป

เอกสารที่ต้องใช้

หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง