ทัวร์ฮ่องกง-ดีสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirates ( EK )

เช้า อาหารเช้าสไตล์ชาวฮ่องกง แบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วยโจ๊กหอมกรุ่น ขนมจีบซาลาเปา อันอ่อนนุ่ม ฯลฯ ปรุงรสตามสูตรต้นตำหรับกวางตุ้งแท้  หลังอาหารนำ ท่านเดินทางสู่ฮ่องกง   ลอดอุโมงค์ใต้ทะเล ชมทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกง ผ่านชมย่านธุรกิจ การค้าต่างๆ อันทันสมัย  นำท่านสู่วิคตอเรียพีค เพื่อขึ้นชมวิวบนเขา วิคตอเรียพีค  ชม ความงามของอ่าวฮ่องกงที่สวยงามเลื่องลือไปทั่วโลก  ถ่ายรูปกับตึกสูง 3 อันดับของฮ่องกง ชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงสักครู่    แล้วนำท่านสู่  รีพัลส์เบย์ Repulse Bay    ซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนี้เป็นอ่าว น้ำตื้นซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิกนิก ชายทะเล   แต่ที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมีวัด พระพุทธรูป และเทพเจ้าต่างๆ ก่อสร้าง ประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังกัจจาย บูชาเพื่อความสุข,  เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน  พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้  มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา  รวมทั้งกามเทพ  ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง   และอธิษฐานด้วยการ ลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ   อิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้คือ อีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง แล้วนำชมโรงงานฮ่องกง จิวเวอร์รี่ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ  จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่ วัดแชกงหมิว(กังหันนำโชค) ซึ่งเป็นวัดที่คนฮ่องกงเคารพนับถือเป็นอย่างมากและเป็นวัด เก่าแก่วัดหนึ่งของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทุกๆปีชาวฮ่องกงจะแย่งกันเข้าไปปักธูปใน พระอุโบสถเป็นคนแรกๆและหมุนกังหันที่สามารถเปลี่ยนดวงชะตาของตนเองให้ดีขึ้น ถ้าได้ทำแล้วในปีนั้นดวงชะตาของคนๆนั้นจะดีตลอดปีซึ่งเป็นความเชื่อของคนฮ่องกง ฉะนั้นคนฮ่องกงจึงนิยมมากราบไหว้และมาหมุนกังหันก่อนที่จะไปทำธุรกิจหรือริเริ่ม ธุรกิจอย่างอื่นโดยเฉพาะเหล่าข้าราชการของคนฮ่องกงจะมากราบไหว้และหมุนกังหัน เพื่อให้ธุรกิจน่าที่การงานราบรื่นเป็นที่รักของเจ้านายและพวกพ้อง ทั้งยังปัดเป่าหมุนสิ่ง ไม่ดีออกไปจากชีวิตให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราตลอดทั้งปี เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง  ณ ภัตตาคาร  จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ใจ กลางแหล่งช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน  หรือช้อปปิ้งที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับ สินค้าที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก และให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าบริเวณถนนนาธานซึ่ง เป็นใจกลางแหล่งช้อปปิ้งกับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000  เป็นต้น  จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ฮ่องกงดีสนีย์แลนด์ วันนี้จะให้ท่านได้เข้าดีสนีย์แลนด์เพื่อไปชมจนถึง เวลานัดหมายนำท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานเช็คแลบก๊ก 21.15 น.โดยสายการบินคาเธต์แปซิฟิคแอร์เวย์  เที่ยวบินที่  EK385  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

23.15 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ