ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ (UL)

อัตราค่าบริการ
 

กำหนดการเดินทาง

ราคา
ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก (มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
เพิ่ม

05-07 พ.ค.55

19,900

19,900

17,900

5,500.-

12-14 พ.ค.55
19-21 พ.ค.,26-28 พ.ค.55    

18,900

18,900

16,900

4,500.-

02-04 มิ.ย.55

19,900

19,900

17,900

5,500.-

09-11 มิ.ย.55
16-18 มิ.ย.,23-25 มิ.ย.55

17,900

17,900

15,900

4,500.-

อัตราค่าบริการนี้รวม

                               -ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน จำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด) -ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ -ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง -ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า -ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ -ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ -ค่ายกกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม) / (โรงแรมที่พักบางแห่งอาจไม่มีคนขนกระเป๋า) -ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง(วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท และวงเงินประกันสุขภาพสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,500,000)  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม   -ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง -ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา -ค่าธรรมเนียมการทำวีซ่ากรณีที่ลูกค้าเป็นพาสต่างชาติ เช่น พาสสปอร์ตเยอรมัน พาสสปอร์ตลาว -ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิด การเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% -ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง

-ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา