ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน ช้อปปิ้งสุดสนุก เที่ยวสวนสนุกในฝัน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ ( EK)

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ 18,500.-บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน ) 18,500.– บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน … มีเตียงเสริม ) 17,500.- บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน … ไม่มีเตียงเสริม ) 16,500.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 5,000.- บาท ** กรุ๊ปออกเดินทาง 10 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 15 ท่า (มีหัวหน้าทัวร์) **

อัตราค่าบริการรวม

1. ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ สายการบินเอมิเรตส์ (ชั้นประหยัด) เส้นทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 2. ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน (BP International House หรือเทียบเท่า 2 คืน) 3. ค่าอาหาร 4 มื้อ (อาหารเช้า 2 มื้อ / กลางวัน 1 มื้อ / ค่ำ 1 มื้อ) 4. บัตรสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 5. ค่าภาษีสนามบินขาออกเมืองไทย-ฮ่องกง และค่าภาษีน้ำมัน (ราคา ณ วันที่ 20 เม.ย. 2552) 6. หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (กรณีผู้เดินทางมากกว่า 15 ท่านขึ้นไป) 7. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ (เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด และอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ) 2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) 4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 5. ค่าทำหนังสือเดินทาง

6. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม ตามข้อกำหนดของสายการบิน)