ทัวร์ฮาวาย 7 วัน ฮอนโนลูลู-รัฐฮาวาย-วังอิโอลานี – พันช์โบลว์-หาดไวกิกิ-โบลว โฮล – เพิร์ลฮาร์เบอร์ – ศูนย์วัฒนธรรม โพลินีเชี่ยน เกาะฮาวาย : วัลเคโน เนชั่นนัล พาร์ค – น้ำตกเรนโบว์

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 119,900.- บาท
เด็กอายุไม่เกิน 11 ปี พักกับผู้ปกครอง 1 ท่าน ท่านละ 114,900.- บาท
เด็กอายุไม่เกิน 11 ปี พักกับผู้ปกครอง 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ 108,900.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 15,500.-บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทางเราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง)

อัตรานี้รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ รวมทั้งเส้นทางภายในประเทศ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ พร้อมค่าประกันวินาศภัยและค่าภาษีตั๋วเครื่องบิน – ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน พักห้องละ 2 ท่าน ตามรายการที่ระบุ – ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการระบุ – ค่าพาหนะและรถรับส่งนำเที่ยวตลอดรายการ – ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง – ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ – มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

– ค่าประกันอุบัติภัยระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุด ท่านละ 300,000 – 1,000,000 บาท

**อัตรานี้ไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้ระบุข้างต้นข้างต้น** เอกสารการยื่นวีซ่า -หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณานำมาแสดงด้วย) -รูปสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วน หรือ โพราลอยด์) ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆทิ้งสิ้น พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและเห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่าย ไม่มีลวดลาย ไม่เป็นสี่เหลี่ยม ถ่ายมาแล้วต้องไม่เกิน 6 เดือน -แบบฟอร์มวีซ่า D-156 และ D-157 ที่ทำการกรอกข้อมูลแล้ว -ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่ามูลค่า 4,000 บาท (สามารถซื้อได้ที่สำนักงานไปรษณีย์ทุกแห่ง) -สำเนาทะเบียนบ้าน -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร ) -สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง ที่มีอายุบัญชีมากกว่า 6 เดือน (หากเล่มปัจจุบันมีอายุไม่ถึง 6 เดือน ต้องถ่ายสำเนาเล่มเก่าทั้งเล่มด้วย) -หลักฐานทางด้านการทำงาน (เอกสารที่ยื่นวีซ่าทุกอย่าง จะต้องออกไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันเดินทาง) -ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นลูกจ้าง ข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด -เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง ( ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน) -ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า -ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง -สำเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีหย่า ขอสำเนาทะเบียนหย่า -สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล) -กรณีผู้อยู่ใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงทะเบียนสมรส, หนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนของสามี -กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรระจำตัวประชาชนของบิดา-มารดาเพิ่มเติม และหนังสือให้ความยินยอมบุตรเดินทางกับบุคคลอื่นได้ ออกโดยอำเภอหรือสำนักงานเขต ถ้าบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม

ต้องมีสำเนามรณะบัตร -เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน, ที่ทำงาน, สถานศึกษา, เบอร์มือถือ ( จำเป็นมาก )