ทัวร์อเมริกา ตะวันตก 9 วัน สะพานโกลเด้นเกท – ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก- เกาะอัลคาทาส

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)  ท่านละ  115,900  บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ปกครอง 1 ท่าน   ท่านละ 111,900   บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ปกครอง 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ 105,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ  15,500   บาท *** กรณีห้องพัก 3 คน ในอเมริกา-แคนาดา จะไม่มีเตียงเสริมสำหรับท่านที่ 3

แต่จะมีเตียงแบบ Queen Size 2 เตียง ซึ่งสามารถนอนได้เตียงละ 2 ท่าน ***

อัตรานี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ  กรุงเทพฯ – ซานฟรานซิสโก // ลอสแองเจลลิส – กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไชน่าแอร์ไลน์ พร้อมค่าภาษีตั๋วเครื่องบินและค่าประกันวินาศภัย – ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส้นทาง ซานฟรานซิสโก – ลาสเวกัส – ค่าโรงแรมที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ  – ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุไว้ในรายการ – ค่ารถนำเที่ยว รับ-ส่ง  และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ  ตามที่ระบุในรายการ – ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง – ค่าระวางสัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ  20 กก. – มัคคุเทศก์ และหัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง – ประกันอุบัติภัยการเดินทางวงเงินสูงสุด ท่านละ 300,000 – 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม 

– ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้ระบุข้างต้น  ไม่รวมค่าวีซ่าอเมริกา และไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ

ท้องถิ่น ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ  โดยเฉลี่ย 5 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ / ต่อท่าน / ต่อวัน ***