ทัวร์อุบลราชธานี – ช่องเม็ก – จำปาสัก – อุบลราชธานี 3 วัน 2 คืนโดยสายการบินนกแอร์

กรุ๊ปออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป 
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน  13,900.-  บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (มีเตียงเสริม)   12,900.- บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียงเสริม)  11,900.-   บาท
พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,500.-    บาท

อัตรานี้รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินนกแอร์   กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี – กรุงเทพฯ – ค่ารถเดินทางท่องเที่ยวตามกำหนดการ – ค่าแพขนานยนต์ + รถ 6 ล้อเล็ก (กรณีเดินโดยรถบัส ) ไปปราสาทหินวัดภู  ค่าเรือ + รถรางไปน้ำตกหลี่ผี – ค่าห้องพักโรงแรมจำนวน 2 คืน (พักห้องละ 2 – 3 ท่าน) – ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุไว้ – ค่าธรรมเนียมในการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุไว้ – ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (บรรยายภาษาไทย) ตามรายการที่ระบุไว้ – ค่าเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวก – ค่าธรรมเนียมในการ ผ่านแดน ตามรายการที่ระบุไว้

– ค่าประกันภัย และประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกัน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

– ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มขึ้นตามอัตราที่กำหนดไว้ตามรายการ ท่านละ 1,500.-บาท – ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ อาทิเช่น ค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าเครื่องดื่ม น้ำอัดลม นิมิบาร์, ค่าซักรีด ฯลฯ  – ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % , ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % , ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเรียกเก็บ
เอกสารสำหรับการเดินทาง  :
***ส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน*** สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย / เด็ก สำเนาสูติบัตร , สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา

รูปถ่าย อย่างละ 2 ชุด