ทัวร์อียิปต์ เหนือ+ใต้ 8 วัน บินตรงด้วยสายการบินอียิปต์แอร์ ( MS )

หมายเหตุ  :  เนื่องจาก ในการออกเดินทางคณะทัวร์แต่ละครั้งต้องมีผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ้นไปเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายการบิน

อัตรานี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy class)  ไป – กลับ BKK-CAI-ABS-ASW// LXR-CAI-BKK โดยสายการบินอียิปต์แอร์  (ต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น)   -ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง   และค่าน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่  1 ตุลาคม 2553 และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ Tax – Insurance – Fuel Charge  จากท่านตาม ความเป็นจริง หากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้ -ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง  คุ้มครองในวงเงินท่านละ  1,000,000  บาท และค่ารักษา พยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุวงเงิน 500,000  บาท  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) -ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าประเทศอียิปต์  (ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนค่า ธรรมเนียมให้กับท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)  -ค่าที่พักโรงแรม ตามที่ระบุไว้ในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 ท่าน)พร้อมอาหารเช้า -รวมอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ  (จีน หรือ พื้นเมือง หรือไทย) -ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)  -ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบุตามรายการ -หัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ  ที่มีประสบการณ์บริการ อำนวยความสะดวก แก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ -มัคคุเทศก์ท้องถิ่นในอียิปต์ ให้ความรู้ และคอยบริการอำนวยความสะดวกแก่ท่าน (ไม่รวมทิป) 

อัตรานี้ไม่รวม -ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ  หรือคนต่างด้าว -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3 % -ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์,  ค่าซักรีด,  ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก (มินิบาร์) และทีวีช่องพิเศษ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ -ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจให้กับผู้ให้บริการตามหลัก ปฏิบัติสากลโดยเฉลี่ย 45 ยูเอสดอลล่าร์/ต่อคน/ต่อทริป หรือมากกว่านี้แล้วแต่ความประทับใจ    -ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย แล้วแต่ความประทับใจ -ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม / ท่าน)

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

-หนังสือเดินทาง (Passport)  ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดิน

ทางเพื่อยื่นทำ ENTRY VISA โดยต้องทำ VISA ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง