ทัวร์อินเดีย เดลี-ชัยปุระ-อัครา-ชานสี-ออร์ชาร์-คาจูราโฮ 7 วัน 4 คืน (PR)


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่

เด็ก  (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)

เด็ก เสริมเตียง

เด็ก ไม่มีเตียง

 พักเดี่ยว

26,900

26,900

24,900

21,900

5,000

**สำหรับโปรแกรมนี้ การให้การบริการต่างๆ ชาวอินเดียจะขอทิป ดังนั้นทริปนี้จะรวมค่าทิปต่างๆไว้ให้แล้ว อัตรานี้รวม                          -ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินตามโปรแกรมทัวร์ -ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) -ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม -ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว + ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน -ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามบินอินเดีย -ค่าวีซ่าและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ -ค่าทิปไกด์ + คนขับรถและค่าทิปบริการยกกระเป๋าของทุกโรงแรม -มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง อัตรานี้ไม่รวม                    – ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม • หมายเหตุ      กรณีพาสปอร์ตราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) ไม่ต้องทำวีซ่า รับส่วนลดท่านละ 1,800.- บาท
เอกสารในการยื่นวิซ่า -หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) -หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า -รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ) และต้องไม่ใช่ สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน

สิ่งที่ควรนำติดตัว  กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, เสื้อกันหนาว