ทัวร์อินเดีย เดลลี อัครา โชว์ Kingdom of Dream 4 วัน 2 คืน โดยสายการบิน อินดิโก้ แอร์ไลน์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางกลับกรุงเดลลี (ใช้ระยะเวลาประมาณ 5 ชั่วโมง) กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน บ่าย นำท่านเดินทางสู่ราชกาจ สถานที่ฝังศพของท่านมหาตมขันธี ช้อปปิ้งจันปาท นำชม วัดอักชารดาห์ม (Akshardham)    หมายถึง ศาสนสถานนิรันดร์กาลของพระเจ้าสูงสุด ตามที่ปรากฏในพระเวทของศาสนาฮินดู วั ดนี้เป็นฮินดูนิกายหนึ่งที่เรียกชื่อตามศาสดาว่า  สวามีนารายัน ใช้เวลาสร้าง 5 ปี แล้วเสร็จใน ค.ศ.2005 ชมวิหารที่ประกอบด้วยเสาแกะสลัก 234 โดม 9 โดม ประติมากรรมช้าง รูปปั้นบุคคลต่างๆ มากกว่า 20,000 รูป อาคารที่เป็น วิหารกลางสร้างด้วยหินทรายสีชมพู 6,000 ก้อน จากรัฐราชสถาน และหินอ่อนสีขาวจาก อิตาลี โดยหินทรายสีชมพูสื่อถึงการบูชาพระเจ้า และหินอ่อนสีขาวสื่อถึงสันติภาพที่บริสุทธิ์ เย็น รับประทานอาหารเย็น จากนั้น นำท่านพบความอลังการกับ Kingdom of Dream เป็น ชื่อที่แสดงถึงอาณาจักรแห่งความฝันเป็นโลกที่งดงามของจินตนาการที่ไร้คู่แข่งซึ่งนำมา ให้คุณผสมผสานของวัฒนธรรมอินเดีย, มรดก, ศิลปะ, หัตถกรรม, อาหารและศิลปะการ แสดงกับ กลเทคโนโลยี สถานที่ท่องเที่ยวที่ไ??ม่ซ้ำกันนี้ตั้งอยู่ที่ปลายของรูปสามเหลี่ยมสี ทองของชัยปุระ, อักกราและนิวเดลีให้คุณงานรื่นเริงที่ประเทศอินเดีย Kod มีสถานที่ จัดงานตามมาตรฐานสากลชื่อ Nautanki Mahal และ Showshaa โรงละครศิลปะการแสดง และถนนที่มีชื่อที่น่าสนใจของวัฒนธรรม Gully สำหรับจัดแสดงงานฝีมือชาวอินเดีย, อาหารและอื่น ๆ อีกมากมาย เป็นสถานที่สำหรับ Bollywood เพลงสไตล์และโรงละคร ในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่ของพระราชวงศ์ที่จะทำให้คุณแทบหยุดหายใจ ประสบการณ์มหัศจรรย์ ที่ครอบงำและน่าทึ่ง Showshaa โรงละครจะนำเสนอการแสดงที่เป็นตำนานของอินเดีย เช่น Ram Lila & กฤษณะ Lila ในรูปแบบที่สร้างแรงบันดาลใจกลัว perked ขึ้นด้วยเทคโนโลยี ล่าสุดในด้านความบันเทิง นอกจากนี้ยังจะจัดงานแต่งงานของอินเดียจำลองที่สมบูรณ์กับ Baarat, เจ้าบ่าวและเจ้าสาว ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมในครั้งนี้และนำกลับทรงจำที่ชอบ จากประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตเวลา (โชว์เริ่ม 19.00 – 24.00)

หลังจากจบการแสดงแล้ว นำท่านเดินทางสู่สนามบินอินทิรา คานธี