ทัวร์อินเดีย เดลลี อัครา ชัยปุระ 5 วัน 2 คืน

หมายเหตุ  ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

บริการนี้รวม – ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – เดลลี – กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินฟิปลิปปินส์ แอร์ไลน์ – ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย – ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ ( พักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง ) – ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว, ค่าพาหนะนำเที่ยว, ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ – ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. – ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000  บาท

บริการนี้ไม่รวม

–  ค่าทิปต่างๆ เช่น คนขับ ไกด์ท้องถิ่น คนยกกระเป๋า พนักงานเสิร์ฟ ฯลฯ – ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) –  ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม) –  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่ง นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ – ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว –  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3 % (ถ้ามี)                                 

หมายเหตุ

รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ ต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศเนื่องจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฎหมายเอกสารเดินทางไม่ ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ เหตุผลและปัญหาทางการเมือง การนัดหมายหยุดงาน และการยกเลิกเที่ยวบิน

เอกสารในการขอวีซ่า อินเดีย

หนังสือเดินทาง มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน พร้อม รูปถ่าย 2” – 2.5 “ จำนวน 2 รูป

* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง และ ราคาตามความเหมาะสม *