ทัวร์อินเดีย อินเดีย 8 วัน กัลกัตตา – คยา – พาราณสี – สารนาถ – กุสินารา – ลุมพินี – สาวัตถี – อัครา – เดลลี

วันแรก กรุงเทพ – กัลกัตตา – คยา 07.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 เคาน์เตอร์ P สายการบินเจ็ทแอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 09.40 น. ออกเดินทางจากรุงเทพฯ โดยสายการบินเจ็ทแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 9W 065 10.40 น. คณะถึงสนามบินเมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านสู่ภัตตาคาร เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน บ่าย นำท่านชมตัวเมืองกัลกัตตา ผ่านชมสภาพบ้านเรือนของเมืองกัลกัตตา / ชมสะพานเฮาราห์ / ผ่านชม อนุสรณ์สถานวิคตอเรียเมมโมเรียล สร้างในสมัยยุคอาณานิคมของอังกฤษ / ชมวัดเจ้าแม่กาลี เทพ เจ้าฮินดูที่สำคัญองค์หนึ่ง อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้น นำท่านสู่สถานีรถไฟฮาราห์ 21.00 น. นำท่านนั่งรถไฟตู้นอนสู่เมืองคยา (ค้างคืนบนรถไฟ )

วันที่สอง คยา

05.00 น. คณะถึงสถานีรถไฟ เมืองคยา / จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก Taj Darbar Hotel เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 10.00 น. นำท่านชมแม่น้ำเนรัญชรา ชมสถานที่ที่พระพุทธเจ้าลอยถาด หลังจากรับถวายข้าวมธุปายาสจาก นางสุชาดา ชมบ้านนางสุชาดา ซึ่งปัจจุบันเป็นโบราณสถานซากสถูปขนาดใหญ่ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม บ่าย ชมวัดนานาชาติ อาทิวัดฑิเบต,วัดญี่ปุ่น,วัดภูฏาน เป็นต้น นมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่ไดบุสุ สร้างด้วยหินทรายแดงปรางสมาธิ จากนั้น นำท่านสวดมนต์ไหว้พระณ. พระเจดีย์พุทธคยา ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นสถานที่ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาน และนมัสการพระแท่นวัชรอาสน์ อนิมิสเจดีย์ รัตนจงกรม สระมุจลินทร์ นั่งทำสมาธิภาวนาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

วันที่สาม คยา – พาราณสี – สารนาถ

05.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 06.00 น. นำท่านเดินทางสู่มืองพาราณสี เมืองใหญ่รุ่งเรืองมากว่า 4,000 ปี สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน พาราณสียังเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง 14.00 น. ถึงเมืองพาราณสี นำท่านเข้าทีพัก Ideal Tower Hotel 15.00 น. นำท่านสู่สารนาถ เพื่อนมัสการเจาคันธีสถูป สถานที่พระพุทธองค์พบปัญวัคคีย์ นำท่านนมัสการธัมเมกขะสถูป สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา โปรดปัญวัคคีย์และเกิดพระรัตนตรัย ขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก นมัสการมูลคันธกุฏิ กุฏิหลังแรกที่พระพุทธองค์จำพรรษาเป็นพรรษาแรก หลังจากตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ชมสังฆารามกุฏิสงฆ์กว่า 1,000 หลัง / หลังจากนั้น ท่านล่องเรือชมแม่น้ำคงคา แม่น้ำศักดิ์ของชาวฮินดู ชมการอาบน้ำล้างบาป บูชาพระอาทิตย์ ชมการเผาศพริมฝั่งแม่น้ำคงคาที่กว่า 3,000 ปี ไฟไม่เคยดับ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

วันที่สี่ พาราณสี – กุสินารา

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองกุสินารา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง 15.00 น. ถึงเมืองกุสินารา นำท่านนมัสการที่ปรินิพพานณ.สาลวโนทยาน มีต้นสาละหรือบางท่านเรียกว่าต้นรังปลูก ไว้เป็นอนุสรณ์เพื่อเป็นอนุสติถึงพระพุทธองค์ นมัสการองค์ปรินิพพานสถูป มีลักษณะเป็นทรงบาตรคว่ำสูงใหญ่มีฉัตร3ชั้นตอนบนสุดได้พังลงมาเมื่อปี2506ปัจจุบันได้บูรณะแล้วถัดมา เป็นปรินิพพานวิหารภายในมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ เสด็จดับขันธปรินิพพานขนาดใหญ่ ขอเชิญท่านท่านเข้ามากราบนมัสการจุดธูปเทียบบูชาสักการะ จากนั้นนำท่านนมัสการมกุฏพันธเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า ซึ่งปัจจุบันเป็นซากเจดีย์ทรงกลมขนาดใหญ่ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม / นำเข้าที่พัก Lotus Hotel

วันที่ห้า กุสินารา – ลุมพินี ( เนปาล )

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 07.00 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองลุมพินี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 11.00น. เดินทางถึงชายแดนอินเดีย-เนปาล ประทับตราหนังสือเดินทาง เพื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นเดินทางสู่….ลุมพินี เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม บ่าย นำท่านกราบนมัสการสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ชมมหาวิหารพระนางมหามายาเทวีภายใน ประดิษฐานรูปสลักหินเป็นภาพพระนางกำลังยืนเหนึ่ยวกิ่งต้นสาละประสูติเจ้าชายสิทธัตถะ ชมเสาหินพระเจ้าอโศกและ สรงสนานพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะได้ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม / เข้าที่พัก New Crystal Hotel

วันที่หก ลุมพินี ( เนปาล ) – สาวัตถี – ลัคเนาว์ – อัครา

05.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 06.00 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองสาวัตถี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ผ่านด่านชายแดนอินเดีย – เนปาล อีกครั้งหนึ่ง 12.30 น. ถึงเมืองสาวัตถี / นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม บ่าย นำท่านชมวัดเชตวันมหาวิหารที่ซึ่งพระพุทธองค์ประทับจำพรรษาถึง19พรรษาศูนย์กลางเผยแพร่ พระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุด นมัสการพระคันธกุฏิฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน นมัสการธรรมศาลาที่ใหญ่ที่สุด ธรรมสภา กุฏิพระอรหันต์ เช่นพระโมคคัลลา พระสารีบุตร พระอานนท์ พระราหุล พระสีวลี พระองคุลีมาล พระกัสสปะ นมัสการต้นโพธิ์พระอานนท์ ที่มีอายุยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองลัคเนาว์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 21.30 น. นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองลัคเนาว์ เพื่อเดินทางสู่เมืองอัครา (พักค้างคืนบนรถไฟ)

วันที่เจ็ด อัครา – เดลลี

05.00 น. ถึงเมืองอัครา / นำเข้าที่พัก พร้อมรับประทานอาหารเช้า นำท่านชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมุนา สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวประดับประดา ด้วยรัตนชาติหลากหลายชนิด ใช้เวลาในการสร้างถึง 22 ปี เพื่อแสดงถึงความรักอันยิ่งใหญ่ ของShahjehan ต่อพระมเหสี Mahal ที่สวรรคต เนื่องจากการให้กำเนิดบุตรคนที่ 14 ภายในเป็นที่บรรจุร่างของพระนาง จากนั้น นำท่านชมอัคราฟอร์ท (Agra Fort) ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่สร้างขึ้นโดยใช้เวลาที่ยาวนานถึงสามยุคของจักรพรรดิ์แห่งราชวงศ์โมกุล มีลักษณะเป็นกำแพงสองชั้นและป้อมอาคารทางเข้าทั้งสี่ทิศ Jehangiri Mahal อาคารสีแดงจากหินทราย ซึ่งจักรพรรดิ์ Akbar สร้างให้แก่มเหสีอินดู Jodhabal ,ห้องโถงใหญ่ , Khas Mahal และ Palace of Mirrors Pearl Mosque มัสยิดสีขาวสะอาด และ Nagina มัสยิดซึ่งท้ายที่สุดที่นี้ยังเป็นที่คุมขัง Shahjehan โดยบุตรชายของพระองค์เอง พระองค์ใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตโดยการมองผ่านแม่น้ำยมุนาไปยังทัชมาฮาลซึ่งมเหสีสุดที่รัก ของพระองค์ประทับอยู่อย่างนิรันดร์ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม บ่าย นำท่านเดินทางสู่กรุงเดลลี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม / อิสระช้อปปิ้งที่ถนนจันปาท ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านเดินทางสู่สนามบินอินทิราคานธี เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

วันที่แปด เดลลี – กรุงเทพ

01.05 น. ออกเดินทางจากนครเดลลี โดยสายการบินเจ็ทแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 9W 064

06.55 น. คณะถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ