ทัวร์อินเดีย นิวเดลี อักรา ทัชมาฮาล 6 วัน (FD)

อัตราค่าบริการ

วันที่เดินทาง

ราคา/บาท

12-17, 19-24 ,26 พ.ย.-1 ธ.ค.54                                

28,900

4-9, 5-10, 9-14 ธ.ค.54                                             

28,900

29 ธ.ค.-3 ม.ค., 30 ธ.ค.-4 ม.ค.,31 ธ.ค.-5 ม.ค.55     
5-10, 12-17, 19-24, 26-31  ม.ค.55                           

31,900

พักห้องเดี่ยวเพิ่มคนละ                                                             8,000 บาท เด็กเสริมเตียง นอนกับผู้ใหญ่ 2 คน ราคาลดลง               1,000 บาท เด็กไม่มีเตียง นอนกับผู้ใหญ่ 2 คน ราคาลดลง                 2,000 บาท

อัตรานี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินแอร์เอเชียไป-กลับ ชั้นประหยัด -ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) -ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ -ค่าวีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย -ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ -ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ -ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี -ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
อัตรานี้ไม่รวม -กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินลูกค้าจ่ายเอง -ค่าทำหนังสือเดินทาง -ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด -ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ -ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% -ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดีย

-หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (หากท่านมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่หมดอายุแล้ว กรุณานำมาประกอบการยื่นขอวีซ่าด้วย) -รูปถ่ายปัจจุบัน (รูปสี) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด  ถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร -สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด

*** เอกสารที่เป็นสำเนา กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกใบด้วย ***