ทัวร์อิตาลี 8 วัน 5 คืน (โรม – มิลาน) สายการบินไทย

00.01 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 944 (0001-0555+1) 05.55 น. เดินทางถึงสนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี่ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากรเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองนาโปลี หรือ เมืองเนเปิ้ล เมืองหลวงของแคว้น กัมปาเนีย ทางทิศใต้ของอิตาลี เป็นเมืองประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญกว่า 2,500 ปี ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟวิสุเวียส และชายฝั่งอ่าวเนเปิลส์ อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าของเรือสำราญ ท่องเที่ยวในเขตเมดิเตอร์เรเนียนที่สำคัญอีกด้วย เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสู่ เกาะคาปรี เกาะเล็ก ๆ ที่มีธรรมชาติที่สวยงาม เป็นสถานที่ ตากอากาศของบุคคลสำคัญ ๆ มาช้านาน ซึ่งรายได้หลักของเกาะนี้มาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมเมืองที่ประกอบไปด้วยโบสถ์, อาคารโบราณ, บ้านพักตากอากาศ, โรงแรมน่ารักๆ, ร้านขายของหรูหรา, ร้านอาหารต่าง ๆ จากนั้นนำท่านลงเรือเล็กไปชม “ถ้ำบลูกร็อตโต้” Blue Grotto หรือภาษาไทยอาจเรียกได้ว่า ถ้ำมรกต จัดเป็นประเภทถ้ำริมทะเล และทะเลได้กัดกร่อนหินปูนจนเป็นรู ถ้ำนี้มีน้ำเข้าไปครึ่งหนึ่งเนื่องจากบริเวณทะเลแผ่นดิน ทรุดตัวลง ที่เรียกว่า “บลู” ก็เพราะมีแสงอาทิตย์รอดลงมาจากปล่องถ้ำทำให้มีสีสันเป็น สีน้ำเงิน ถ้ำนี้ถูกค้นพบปี 1826 มีขนาดกว้าง 45 เมตร และยาว 54 เมตร สูง 15 เมตร ทางเข้าถ้ำสูงจากระดับ น้ำทะเลเพียงเมตรเศษ ๆ (ทั้งนี้การเข้าชมภายในถ้ำขึ้นอยู่กับสภาพน้ำขึ้น-ลงในแต่ละวัน) จากนั้นนำท่านเดินลงเรือไฮโดรฟอยกลับสู่เนเปิ้ล ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ  HOTEL  RAMADA หรือเทียบเท่า