ทัวร์อิตาลี- สวิส-ฝรั่งเศส ขึ้นเขาจุงเฟรา Top Of Europe 8 วัน (MS)

อัตราค่าบริการ

กำหนดการ

ผู้ใหญ่
ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง

เด็กต่ำกว่า12 พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ไม่เสริมเตียง

พักห้อง
เดี่ยวเพิ่ม

22-29 ต.ค.54 11-18 พ.ย.54

09-16 ธ.ค.54

78,900

75,900

72,900

10,000

**** ราคานี้สำหรับผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป ****
อัตรานี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการโดยสายการบินอียิปต์ แอร์  (Economy Class) -ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ -ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง -ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า รวมทั้งสิ้น 5 คืน -ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ -ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ -ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen -ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์ -ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม) -ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ ประกันอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป โดยเฉลี่ย 2 ยูโร/ท่าน/วัน อัตรานี้ไม่รวม -ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง -ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % -ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ -ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ -ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขั้นต่ำ 2 ยูโร/ท่าน/วัน (มากน้อยแล้วแต่ความประทับใจ) เอกสารประกอบการขอวีซ่า หนังสือเดินทาง -ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาวีซ่าของท่าน) -หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า  รูปถ่าย -รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2 x 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพื้นหลังขาว ถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งขยายจากฟิล์มเท่านั้นรูปโพลาลอยด์/สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป หลักฐานการเงิน -สำเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผู้เดินทาง ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าปัจจุบัน (และควรปรับยอดสมุดเงิน ฝากให้เรียบร้อยก่อนถ่ายสำเนา) พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา -หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร โดยไม่ต้องระบุชื่อสถานฑูต กรุณายื่นขอจากธนาคาร โดยใช้เวลาโดยเฉลี่ย ประมาณ 3 วัน (เป็นเอกสารที่สำคัญมากในการยื่นขอวีซ่า) ** สถานฑูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเล่มจริงของท่านในบางกรณี (ไม่แนะนำให้ใช้บัญชีกระแสรายวัน) หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น) -กรณีเป็นพนักงาน -หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด -กรณีเป็นเจ้าของกิจการ -สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน) -กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น) -หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบสูติบัตร และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ -กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี  -ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง จะต้องไปทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จากอำเภอ หรือเขตที่ท่านอยู่ โดยระบุชื่อผู้ที่เด็กเดินทางไปด้วย พร้อมแนบบัตรประชาชนของบิดาร/มารดา -เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การ ปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็กเด็กอยู่ใน ความปกครองของผู้อื่น จ
ะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรอง บุตรบุญธรรม เป็นต้น -กรณีสมรสแล้ว สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา