ทัวร์อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส-อียิปต์ 8 วัน 6 คืน

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – กรุงโรม (อิตาลี) 22.30 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูผู้โดยสารขาออก หมายเลข 7 เคาน์เตอร์ Q สายการบินอิยิปต์แอร์ (MS) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้ การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก ด้านสัมภาระและบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

วันที่สอง กรุงโรม – ชมเมือง – นครวาติกัน

00.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ MS 961 / MS 791 (ใช้ เวลา 4 ช.ม.แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงไคโร ประเทศ อิยิปต์ ) 13.25 น. เดินทางถึง สนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี่ (ฟิอุมมาชิโน) หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำคณะเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ่ และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจเมื่อราวกว่า 2,000 ปีที่ผ่านมาแล้ว เข้าสู่ นครวาติกัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเอง เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลัก “เพียต้า” ผลงานของศิลปินเอก ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี จากนั้นคณะแวะถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้า สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน และ ประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จากนั้นชมร่องรอยของศูนย์กลาง แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ โรมัน ฟอรั่ม, จัตุรัสเวเนเซีย, ระเบียงปาลาสโซ สถานที่ใช้กล่าว สุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ ชม อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ซึ่งได้ชื่อว่า เป็นพระบิดาของชาวอิตาลี จากนั้นนำคณะชม น้ำพุเทรวี่ จุดกำเนิดของเสียงเพลง “ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่น” ที่โด่งดัง ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซึ่งเป็นเรื่องราวของเทพมหาสมุทร ตามตำนานกล่าวไว้ว่าหากใครได้มาถึงน้ำพุแห่งนี้แล้วโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไว้จะได้กลับมาเยือน กรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ที่ย่าน “บันไดสเปน” แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ BEST WESTERN HOTEL (Fiano Romano-Rome) หรือ เทียบเท่า

วันที่สาม กรุงโรม – ปิซ่า – เวนิซ เมสเตร้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำคณะเดินทางสู่ เมืองปิซ่า ผ่านบริเวณที่ราบระหว่างเชิงเขา Monte Pisano ในแคว้น Tuscany ระหว่างเส้นทางผ่านเมืองน้อยใหญ่ ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งในอดีตเป็นถิ่นที่อยู่ ของชาวอีทรัสกัน เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย เดินทางโดยรถท้องถิ่นเข้าสู่ จัตุรัสแคมโป สถานที่ตั้งของ หอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดสิ่งของโลก สร้างด้วยหินอ่อนสูง181 ฟุต มี 8 ชั้น เริ่มสร้างเมื่อ ค.ศ.1174 และสร้างเสร็จเมื่อค.ศ.1350 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 176 ปี ภายในมีเสาหินอ่อนที่สลักลวดลายที่สวยงาม สาเหตุที่เอียงเนื่องจากหลังสร้างเสร็จฐานได้ทรุดไปข้างหนึ่ง เมื่อวัดดูปรากฏว่าเอียงออกจาก แนวดิ่งของฐานถึง 14 ฟุตแต่ยังคงไม่ล้มจนถึงทุกวันนี้ และในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่นักวิทยาศาสตร์ เอกของโลก ศาสตราจารย์กาลิ เลโอ ได้ค้นพบทฤษฎีเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปและช้อปปิ้งของที่ระลึกตามอัธยาศัย จนสมควรแก่เวลานำคณะเดินทางขึ้นสู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีไปยัง เมืองเวนิซ เมสเตร ้ ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ RUSSOTT VENICE-MESTRE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ เวนิซ เมสเตร้ – ลูเซิร์น ( สวิตเซอร์แลนด์ )

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำคณะเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชโต้ จากนั้นลงเรือเดินทางสู่ เกาะเวนิซ เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “ เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน ” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง นำท่านเดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิซ ชม สะพานถอนหายใจ ที่เชื่อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิซในอดีต อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย ชม จัตุรัสเซนต์มาร์ค ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลัง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ของเวนิซตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องแก้วมูราโน่ ต้นตำรับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเครื่องแก้วแต่ละชิ้นมีรูปแบบ และคุณภาพเป็นที่ยอมรับ จากนักท่องเที่ยวทั่วโลก จากนั้นนำท่าน ล่องเรือกอนโดล่า (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิซ สู่ คลองใหญ่ Grand Canal คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ และงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่ สะพานเรียลอัลโต้ (ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล) ได้เวลานัดหมายนำคณะลงเรือเดินทางกลับสู่ฝั่งที่ ท่าเรือตรอนเชโต้ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำคณะเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมือง ลูเซิร์น เมืองตากอากาศที่โด่งดังของสวิส และยังมีความสำคัญในด้านการก่อกำเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์ สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ ผ่านชมความงดงามของ ทะเลสาบโคโม่ และ ทะเลสาบลูกาโน ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองตากอากาศ ที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ทางตอนเหนือของอิตาลีกับทางตอนใต้ของสวิสเซอร์แลนด์ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ ASTORIA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ลูเซิร์น – ยอดเขาทิตลิส – ดิจอง (ฝรั่งเศส) – นั่งรถไฟด่วน TGV – ปารีส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำคณะเดินทางสู่ อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา สัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และเสียสละที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสฯที่เสียชีวิต จากการปกป้องพระราชวังตุยเลอลีสในฝรั่งเศส และผ่านชม สะพานคาเปล (Kapelbruck หรือ Chape Bridge) สะพานไม้เก่าแก่ของเมืองที่มีอายุกว่า 600 ปี ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้เป็นอย่างดี สะพานนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายอย่างมากใน ค.ศ. 1993 และในปัจจุบันได้รับการซ่อมแซมใหม่จน อยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า อาทิ นาฬิกา ช้อกโกแลต และสินค้าที่มีชื่อเสียง จากร้านตัวแทนจำหน่ายชื่อดังต่าง ๆ เช่น บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึก ร้านช็อคโกแล็ต และร้านสินค้าชั้นดีที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย นำคณะเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ ชมทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ บนกระเช้าที่หมุนได้ 360 องศา สู่ ยอดเขาทิตลิส ที่มีความสูง 3,028 เมตร ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี เป็นยอดเขาที่นักท่องเที่ยว นิยมมาเล่นสกีเป็นจำนวนมาก เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำชมถ้ำน้ำแข็งGlacier Grotto ที่มีความยาวถึง 130 เมตรและมีความลึกที่สุดถึง 15 เมตร มีน้ำแข็งปกคลุมตลอดทั้งปี จากนั้นขึ้นสู่ ลานสกี อิสระให้ท่านได้เล่นหิมะกันอย่างสนุกสนาน ได้เวลานัดหมายนำท่านลงจากยอดเขา จากนั้นเดินทางผ่าน เมืองบาเซิล พรมแดนของสวิสกับฝรั่งเศส เมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญของสวิส ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “หัวเข่าของแม่น้ำไรน์” ข้ามแดนสู่ เมืองดิจอง ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี ผ่านทุ่งราบอันกว้างใหญ่ แหล่งผลิตมัสตาร์ดชื่อดัง อีกทั้งยังมีชื่อเสียงในการผลิตไวน์ชั้นเลิศอีกด้วย ผ่านชมอาคารบ้านเรือน สมัยเรอเนสซองส์ โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมัยยุคกลาง ซึ่งมีจุดเด่นคือ การมุงหลังคาด้วยกระเบื้อง สีแดงสด จัดเรียงเป็นลวดลายงดงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ ด่วน TGV เพื่อเดินทางสู่ มหานครปารีส ……. คณะเดินทางสู่ มหานครปารีส โดยรถไฟด่วน TGV ซึ่งมีความเร็ว 300 กม. / ชม. ใช้ เวลาเดินทาง 1.40 ชม. ……. คณะเดินทางถึง มหานครปารีส ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ MERCURE PARIS IVRY QUI DE SAINE HOTEL หรือ เทียบเท่า

วันที่หก ดิจอง – แวร์ซายส์ – ปารีส – ล่องแม่น้ำแซนน์ – ไคโร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เมืองแวร์ซายส์ อดีตเมืองหลวงและศูนย์กลางการเมืองการปกครองในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 อยู่ห่างจากปารีส ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร โลก ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยจนกระทั่งเดินทางถึงเมืองแวร์ซายส์ นำท่านชม พระราชวังแวร์ซายส์ สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังที่ได้รับการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬาร และสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน, ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงคราม และห้องสันติภาพ ฯลฯ ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอันยิ่งใหญ่ ของพระราชวังแห่งนี้ เชิญท่านอิสระถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณด้านหน้าอุทยานอันร่มรื่นและหลากหลายด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ ประดับสีสันสวยงาม ถึงเวลานัดหมายนำคณะเดินทางสู่ มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส โดยรถโค้ช นครซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงด้านแฟชั่นของ ผ่านชม ถนนชองป์เซลิเซ่ ถนนแฟชั่นที่มีชื่อเสียงของปารีส ชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ แด่จักรพรรดินโปเลียน ผ่านชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอร์ท สถานที่ซึ่งเคยเป็นลานประหาร พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต จากนั้นเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟิล เป็นที่ระลึกจากมุมกว้างซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ร้านปลอดภาษี เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีในราคาถูก อาทิเช่น เครื่องสำอาง, น้ำหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนังและเครื่องหนังอื่นๆ มากมาย รวมทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมจากฝรั่งเศส สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพื่อล่องเรือชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้ำแซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถาน และอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่างดี ผ่านชม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิคที่ประดับตกแต่งด้วยกระจกสีอย่างงดงาม ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นสถานที่สำหรับพิธีราชาภิเษกนโปเลียนขึ้นครองราชย์ มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีส ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่น้ำในแม่น้ำแซนขึ้นสูง กว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ำแซนอาจจะ ไม่สามารถดำเนินการได้) (อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกด้านเวลาในการท่องเที่ยว) นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางสู่ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ 16.45 น. คณะเดินทางสู่ กรุงไคโร เที่ยวบินที่ MS 800 21.30 น. คณะเดินทางถึง กรุงไคโร นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ SOSOR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด กรุงไคโร – กีซ่า – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองกีซ่า เพื่อชม “มหาปีรามิด” จากจุดชมวิวด้านนอก หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งองค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณ สร้างขึ้นเพื่อฝังพระศพของพระองค์เอง พีระมิดในประเทศอียิปต์มีมากมายหลายแห่งด้วยกัน แต่ที่มีชื่อเสียงที่สุด ได้แก่หมู่พีระมิดแห่งกิซ่า ซึ่งประกอบไปด้วย พีระมิดคีออปส์ (Cheops) คีเฟรน (Chephren) และเมนคีเร (Menkaure) พีระมิดคีออปส์ ซึ่งใหญ่โตและเก่าแก่ที่สุด ในหมู่พีระมิดทั้งสามแห่งกิซ่า เชื่อว่าสร้างขึ้นในสมัยฟาโรห์คูฟู แห่งราชวงศ์ที่ 4 ของอียิปต์โบราณ ซึ่งปกครองอาณาจักรอียิปต์เมื่อประมาณ 2,600 ปีก่อนคริสตกาลหรือกว่า 4,600 ปีมาแล้ว นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 30 ปี สร้างจากแท่งหิน ขนาดใหญ่มาก หินแต่ละก้อนวางชิดติดกันแบบแนบสนิทมาก แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน จากนั้นชม “สฟิงซ์” จากด้านนอก ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์ และลำตัวเป็นสิงโต สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับ กรุงไคโร ระหว่างทางกลับแวะชมศูนย์กลางการทำ “กระดาษปาปีรุส” ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลก ทำจาก ต้นกก (Papyrus) ใช้บันทึกข้อความ สรรเสริญเทพเจ้า และเหตุการณ์ในสมัยอียิปต์โบราณพร้อมกับแวะชม โรงงานผลิตหัวน้ำหอม ซึ่งกล่าวกันว่าการทำน้ำหอมแบบนี้ สืบทอดมาตั้งแต่สมัย พระนางคลีโอพัตรา เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของอียิปต์ ซึ่งเป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุที่มีค่ามากมาย เช่น เตียงชำแหละศพในการทำมัมมี่ ตู้ที่ทำด้วยหินอ่อนสำหรับเก็บอวัยวะภายใน ในการทำมัมมี่ โรงใส่พระศพที่ทำด้วยทองคำ ของฟาโรห์ตุตันคาเมน และของมีค่าอื่น ๆ อีกมากมายตั้งแต่ในสมัยอียิปต์โบราณจนถึงสมัยกรีก และโรมัน จากนั้นนำท่านสู่ตลาด ข่าน เอล คาลิลี่ ซึ่งเป็นตลาดกลางที่มี ความใหญ่โตมาก ถูกสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ1382 ซึ่งในขณะนั้นสถานที่แห่งนี้ถูกทำเป็นที่พักอาศัยของกองคาราวาน ที่เดินทางมาจากสถานที่ต่าง ๆ ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองทุกอย่างที่ทำในประเทศ จากโรงงานขนาดเล็ก และอุตสาหกรรมในครัวเรือน ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นทำท่านเดินทางสู่สนามบินไคโร เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพ 22.15 น. คณะออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MS 960

วันที่แปด กรุงเทพมหานคร

11.55 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดีภาพ