ทัวร์อัฟริกาใต้ 8 วัน (TG)

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ  94,900 บาท
เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ  85,900 บาท
เด็กอายุ 4-8 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ  75,900  บาท
ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  16,000บาท

อัตรานี้รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิงปรับ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 -ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส้นทางโจเบิร์ก-เคปทาวน์-โจเบิร์ก -ค่ารถโค้ชมาตรฐาน ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ -ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม -โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่าน  (ในสาธารณรัฐอัฟริกาใต้ ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงให้บริการ) -ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ -ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง -ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการ เดินทาง 1 ท่าน -ค่าประกันการเดินทางของ บ. MONDIAL ASSISTANCE จก. แบบ FAST LANE TRIPPER PLAN. คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท – หากมีความประสงค์ จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหาย ตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์ -ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของ ท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม -สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋าใบเล็ก ท่านละ 1 ใบ


อัตรานี้ไม่รวม

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % -ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) -ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม