ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ พอร์ต สตีเฟ่น 5 วัน (TG)

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้องคู่

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

1 ผู้ใหญ่

มีเตียง+
2 ผู้ใหญ่

ไม่มีเตียง+
2 ผู้ใหญ่

1-5, 10-14 ส.ค.55

58,900

55,900

49,900

46,900

7,900

ราคาไม่รวมตั๋ว

31,900

30,900

27,900

25,900

หมายเหตุ

-ในการออกเดินทางแต่ละครั้ง คณะทัวร์จะต้องมีผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปเท่านั้น หากผู้เดินทาง(ผู้ใหญ่)ไม่ครบ 15 ท่าน เพื่อจะสามารถทำให้กรุ๊ปออกเดินทางได้ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร์ -รายการทัวร์ในโปรแกรม สามารถสลับได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ ของลูกค้าเป็นสำคัญ

-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันจากทางสายการบิน

อัตรานี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy class) ไป – กลับ กรุงเทพฯ – ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG) (ต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) -ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ Tax – Insurance – Fuel Charge จากท่าน ตามความเป็นจริง หากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้ -ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุวงเงิน 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) -ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าประเทศออสเตรเลีย (ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูต ไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กับท่าน ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม) -ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า -รวมอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ (จีน หรือ พื้นเมือง หรือ ไทย) -ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง(ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) -ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ -หัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่มีประสบการณ์บริการอำนวยความสะดวก

แก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ (ไม่รวมทิป)

อัตรานี้ไม่รวม

-ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % -ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก (มินิบาร์) และทีวีช่องพิเศษ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ -ค่าทิปพนักงานขับรถ 8 AUD ต่อท่านตลอดทริป หรือมากกว่าแล้วแต่ความประทับใจ ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจให้กับผู้ให้บริการตามหลักปฏิบัติสากล -ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ โดยเฉลี่ยประมาณ 300 บาท ต่อท่านตลอดทริป หรือมากกว่า แล้ว แต่ความประทับใจ ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจให้กับผู้ให้บริการ

-ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม / ท่าน)