ทัวร์สิบสองปันนา – หลวงน้ำทา บ่อเต็น 6 วัน 5 คืน เดินทางโดย รถปรับอากาศ

อัตราค่าบริการต่อท่าน
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 12,900.- บาท
ราคาเด็กต่ำกว่า 12 ปี เสริมเตียง 11,900.- บาท
ราคาเด็กต่ำกว่า 12 ปี ไม่เสริมเตียง 10,900.- บาท
ห้องพักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000.- บาท หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางสำหรับคณะเดินทางไม่ถึง 20 ท่าน

อัตรานี้รวม :

– ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม – ค่าแพขนานยนต์ เรือห้วยทราย ข้ามแม่น้ำโขง – ค่าอำนวยความสะดวกผ่านด่าน ไทย – ลาว – จีน ตามที่ระบุไว้ในรายการ – ค่าที่พัก 3 คืน ระดับ 3 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือเทียบเท่า – ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ + ผ้าเย็น น้ำดื่ม บริการบนรถ – ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ – ค่าชมการแสดงพื้นเมืองชุด ม็องบาลานาซี (เมืองพารณสี) คนละ 160 หยวน / 800 บาท – ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ – ค่าใช้จ่ายของหัวหน้าทัวร์ ไทย อาทิ ค่าเบี้ยเลี้ยง / ค่าวีซ่า / ค่านอนห้องเดี่ยว เป็นต้น

– ค่าวีซ่าจีน (ต้องส่งเอกสารอย่างน้อย 4 วันทำการ)

อัตรานี้ไม่รวม : – ค่าวีซ่าจีนในกรณีเร่งด่วน – ค่าวีซ่าด่วน 1 วัน 2,200.- บาท (ยื่นเช้ารับบ่าย) – ค่าวีซ่าด่วน 2-3 วัน 1,800.- บาท – ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น – ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หรือภาษีท่องเที่ยวหากมีการเรียกเก็บ เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน – หนังสือเดินทางที่มีหน้าว่าง มีวันกำหนดอายุใช้ เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง

– รูปถ่ายสีเท่านั้น ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป