ทัวร์ลาว เวียงจันทร์-วังเวียง-หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน (DD)


อัตราค่าบริการ
(สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทย)   
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)  ท่านละ   15,900.-   บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน    ท่านละ 15,900.-   บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)    ท่านละ  14,900.-   บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)   ท่านละ  13,900.-   บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม    ท่านละ  4,500.-   

บาท กรณีผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม อัตราค่าบริการนี้รวม -ค่าตั๋วเครื่องบิน นกแอร์ กรุงเทพฯ – อุดรธานี – กรุงเทพฯ -ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) -ค่ายานพาหนะตามรายการที่ระบุในรายการ -ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ -ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ -ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายไทย  ตลอดการเดินทาง -ค่าประกันอุบัติเหตุ  ( วงเงิน  200,000  บาท ) อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม -ค่าข้าวเหนียวสำหรับใส่บาตร -ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และมินิบาร์ -ค่าอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ -อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากค่าเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้น -ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ ( กรุณาสอบถาม ) -ค่าทิป หัวหน้าทัวร์ไทย  ไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ หมายเหตุ นักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องดำเนินการทำวีซ่า แต่ยังคงใช้ หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนในการเดินทางเพื่อใช้ในการแจ้งเข้า-ออกประเทศเช่นเดิม

สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถทำวีซ่าได้ที่ กรุงเทพฯ หรือทำวีซ่าด้วยตนเองได้ที่หน้าด่าน