ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินลาว

อัตราค่าบริการ สำหรับคณะ 6 ท่านขึ้นไป โรงแรมที่พัก

Villa Saykham Pang Kham ท่านละ 14,900 บาท

Villa Santi Chang Inn ท่านละ 15,900 บาท
The Grand ท่านละ 16,600 บาท
Chang Heritage ท่านละ 17,600 บาท

อัตรานี้รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง โดยสายการบินลาว – ค่าภาษีสนามบิน ไทยและลาว , ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง – โรงแรมที่พัก 2 คืน (พักคู่) พร้อมอาหารเช้า – อาหาร 6 มื้อ , ค่าพาหนะนำเที่ยว , ค่าเข่าชมสถานที่ตามโปรแกรม , ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น , ค่าประกันอุบัติเหตุ

อัตรานี้ไม่รวม

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือรายการ – ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการ – ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

– ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ