ทัวร์ลาว ลาวใต้ ย้อนรอยอารยธรรมขอม อลังการ น้ำตกคอนพะเพ็ง “ไนแองการ่าแห่งเอเชีย” 5 วัน โดยรถปรับอากาศ

อัตราค่าบริการ   (สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทย)
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ  6,900.-  บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน  ท่านละ 6,900.-  บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)  ท่านละ 6,400.-  บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)   ท่านละ  5,900.-  บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม  ท่านละ  3,000.-
หมายเหตุ :

1. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายตามความเหมาะสมในช่วงวันหยุดเทศกาลโดยมิ ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 2. มิได้ระบุที่นั่งบนรถ ท่านที่มาถึงที่รถก่อน สามารถเลือกที่นั่งได้เลย ** กรณีผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** อัตรานี้รวม -ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตลอดเส้นทาง -ค่าห้องพักจำนวน 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) -ค่าอาหารตามรายการที่ระบุไว้ -ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายไทย -ค่าเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ -ค่าทำใบผ่านแดน เข้าประเทศลาว -ค่าประกันชีวิต  ( วงเงิน  200,000  บาท ) อัตรานี้ไม่รวม -ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น เช่น มินิบาร์, ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ นอกเหนือจากรายการ -ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มตาม อัตราที่กำหนด -ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ ( กรุณาสอบถาม ) -ค่าทิป หัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ เด็กรถ เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการทำใบผ่านแดน -สำเนาบัตรประชาชน

-กรณีที่เป็นเด็กใช้ สูติบัตร, สำเนาทะเบียนบ้าน บิดามารดา , รูปถ่าย สี 2 นิ้ว 2 รูป