ทัวร์ลาว ปากเซ จำปาสัก 5 วัน 4 คืน กรุงเทพฯ อุบลราชธานี ช่องเม็ก จำปาสัก อุบลราชธานี กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการต่อท่าน :
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน 6,900.บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (มีเตียงเสริม) 5,900.-บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียงเสริม) 4,900.- บาท
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 1,200.-บาท หมายเหตุ : สำหรับคณะจอยทัวร์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในกรณีที่กรุ๊ปไม่ถึง 15 ท่าน จะไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางจากกรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม :

– ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตลอดการเดินทาง ตามรายการที่ระบุไว้ – ค่าห้องพักโรงแรมจำนวน 2 คืน (พักห้องละ 2 – 3 ท่าน) – ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุไว้ – ค่าธรรมเนียมในการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุไว้ – ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (บรรยายภาษาไทย) ตามรายการที่ระบุไว้ – ค่าเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวก – ค่าธรรมเนียมในการ ผ่านแดน ตามรายการที่ระบุไว้ – ค่าประกันภัย และประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกัน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

– ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มขี้นตามอัตราที่กำหนดไว้ตามรายการ – ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ อาทิเช่น ค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม , ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ น้ำอัดลม นิมิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ – ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % , ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % , ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเรียกเก็บ

เอกสารสำหรับการเดินทาง

– สำเนาบัตรประชาชนและรูปถ่าย/เด็กสำเนาสูติบัตร, สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา,รูปถ่ายอย่างละ 2 ชุด

*** ส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน ***