ทัวร์ลาว ท่าแขก แขวงคำม่วน 2 วัน 1 คืน พักโรงแรมวิวโขง นครพนม – ท่าแขก – พระธาตุสีโคดตะบอง

อัตราค่าบริการท่านละ (สำหรับผู้เดินทางชาวไทย 2 ท่านขึ้นไป)
พัก โรงแรมวิวโขง ท่านละ 3,000 บาท
พัก โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว ท่านละ 3,200 บาท

อัตรานี้รวม

ที่พัก ห้องละ 2 ท่าน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า , นำเที่ยวเมืองท่าแขก อาหารกลางวัน 1 มื้อ พร้อมบัตรผ่านแดน,ค่าธรรมเนียม,ค่าเข้าชม,รถ,เรือ

เอกสารที่ต้องเตรียมในการทำใบผ่านแดน (กรณีไม่ใช้หนังสือเดินทาง /PASSPORT)

– สำเนาบัตรประชาชน – รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

** เอกสารต้องจัดส่งก่อน 7 วัน ก่อนการเดินทางเป็นอย่างน้อย