ทัวร์ลาว กรุงเทพ – อุบลราชธานี – ช่องเม็ก – จำปาสัก – อุบลราชธานี – กรุงเทพฯ 5 วัน 4 คืนโดยรถตู้ปรับอากาศ

–  ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตลอดการเดินทาง ตามรายการที่ระบุไว้ –  ค่าห้องพักโรงแรมจำนวน 2 คืน (พักห้องละ 2 – 3 ท่าน) –  ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุไว้ –  ค่าธรรมเนียมในการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุไว้ –  ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (บรรยายภาษาไทย) ตามรายการที่ระบุไว้ –  ค่าเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวก –  ค่าธรรมเนียมในการ ผ่านแดน ตามรายการที่ระบุไว้ –  ค่าประกันภัย และประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกัน 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม : –  ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มขึ้นตามอัตราที่กำหนดไว้ตามรายการ –  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ อาทิเช่น ค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม , ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ น้ำอัดลม นิมิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

–  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % , ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % , ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเรียกเก็บ

เอกสารสำหรับการเดินทาง

– สำเนาบัตรประชาชนและรูปถ่าย/เด็กสำเนาสูติบัตร, สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา, รูปถ่ายอย่างละ 2 ชุด **  ส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน  **