ทัวร์ลาว กรุงเทพฯ – อุดรธานี – เวียงจันทน์ – วังเวียง – หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน

อัตราค่าบริการ :
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน     ท่านละ 15,900.-  บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (มีเตียงเสริม)  14,900.-  บาท                                         
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียงเสริม)     13,900.-   บาท
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม  ท่านละ    3,500.-  บาท

หมายเหตุ :
เดินทางช่วง 13-16 เม.ย. 55 จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 บาท  :  กรณีคณะเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน จะไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางจากกรุงเทพ

อัตรานี้รวม :

– ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-อุดรธานี-กรุงเทพฯ สายการบิน นกแอร์ (DD) – ค่าที่พักโรงแรม 3 คืน ตามโรงแรมที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า – ค่ายาพาหนะนำเที่ยวในประเทศลาว ตามเส้นทางที่ระบุไว้ในรายการ – ค่าเรือล่องถ้ำติ่ง – ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ – ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (บรรยายไทย) นำเที่ยวตามรายการ – ค่าอากรท่องเที่ยวลาว – ค่าเที่ยวชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ


อัตรานี้ไม่รวม :

– ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ (อัตราตามสถานทูตกำหนด) – ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น – ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีท่องเที่ยว (หากมีการเรียกเก็บ)

– ค่าข้าวเหนียวใส่บาตรตอนเข้า