ทัวร์ลาว กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ 3 วัน 2 คืน


อัตราค่าบริการต่อท่าน
:                                                                                                 
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน   19,900.-   บาท              
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (มีเตียงเสริม) 18,900.-  บาท                                         
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียงเสริม)   17,900.-    บาท
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม     3,000.-

  บาท ** เดินทางวันที่ 13-15 เม.ย. 55 และ 14-16 เม.ย. 55 จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000  บาท ** หมายเหตุ : สำหรับคณะจอยทัวร์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในกรณีที่กรุ๊ปไม่ถึง 15 ท่าน จะไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางจากกรุงเทพฯ อัตรานี้รวม -ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน บางกอก แอร์เวยส์ (PG) – ค่าภาษีน้ำมันของสายการบิน และ ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท และ ค่าภาษีสนามบิน ลาว 10 USD -ค่าที่พัก ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน – ค่ายานพาหนะนำเที่ยวในประเทศลาว – ค่าเรือล่องถ้ำติ่ง – ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ – ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น – ค่าอากรท่องเที่ยวลาว – ค่าเที่ยวชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ อัตรานี้ไม่รวม – ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ (อัตราตามสถานทูตกำหนด) – ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น – ค่าทำหนังสือเดินทาง // ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีท่องเที่ยว (หากมีการเรียกเก็บ) – ค่าข้าวเหนียวใสบาตรตอนเข้า (แล้วแต่ศรัทธา)  เอกสารประกอบการเดินทาง -หนังสือเดือนทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)

และมีหน้าว่างเหลือมากกว่า 2 หน้า