ทัวร์ลาว กรุงเทพฯ – หนองคาย – หลวงพระบาง – วังเวียง – เวียงจันทน์ ( 6 วัน 5 คืน )โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

อัตราค่าบริการต่อท่าน         

จำนวน

ผู้ใหญ่พักห้องละ
2-3 ท่าน

เด็กมีเตียงพักกับผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน

เด็กไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

6-7 ท่าน

10,900.-

9,900.-

8,900.-

2,500.-

8-9 ท่าน

9,900.-

8,900.-

7,900.-

2,500.-

อัตรานี้รวม   -ค่ารถตู้รับส่ง กรุงเทพฯ – หนองคาย -ค่าที่พักโรงแรม 3 คืน ตามที่ระบุไว้ในรายการ หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน -ค่ายานพาหนะนำเที่ยวในประเทศลาว ตามที่ระบุไว้ในรายการ -ค่าเรือล่องถ้ำติ่ง -ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ -ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น -ค่าอากรท่องเที่ยวลาว -Stamp VIP ที่ด่านไทยลาว -ค่าเที่ยวชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ

อัตรานี้ไม่รวม

-ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ (อัตราตามสถานทูตกำหนด) -ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น -ค่าทำหนังสือเดินทาง // ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีท่องเที่ยว (หากมีการเรียกเก็บ) -ค่าข้าวเหนียวใส่บาตรตอนเช้า

เอกสารประกอบการเดินทาง

หนังสือเดือนที่ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) และมีหน้าว่างเหลือมากกว่า 2 หน้า