ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 5 วัน โดยสายการบิน แอร์แอสตาน่า (KC)

วันแรก กรุงเทพฯ-อัลมาตี้ (คาซัคสถาน) 17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8-9 แถว R สายการบิน แอร์แอสตาน่า เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 19.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ โดยเที่ยวบินที่ KC 932/ KC 871 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน(ใช้เวลาบิน กรุงเทพฯ-อัลมาตี้ประมาณ 7 ชั่วโมง

เปลี่ยนเครื่องที่กรุงอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน

วันที่สอง มอสโคว์-จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล-ห้างกุม-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์-ถนนอารบัท (รัสเซีย)

08.00 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชอร์เรเมทเยวา (Sheremetyevo) กรุงมอสโคว์

(เวลาที่รัสเซียช้ากว่ากรุงเทพฯ 4 ชั่วโมง ในฤดูหนาว ) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองมอสโคว์ เช้า บริการอาหารเช้าและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จัตุรัสแดง คำว่าสีแดง ในความหมายรัสเซีย คือ สิ่งสวยงาม จัตุรัสแดง นี้เป็นลานกว้าง เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญใน ประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลอง ทางศาสนา การประท้วงทางการเมือง จัตุรัสแดงสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันใช้จัดงาน ในช่วงเทศกาลสำคัญ ๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในบริเวณจัตุรัสแดงท่านจะได้ชมมหาวิหารเซนต์บาซิล สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ศิลปะเป็นแบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเป็นอนุสรณ์มีชัยชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้เป็นห้องสำหรับสวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 หอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทำมาจากทับทิมหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับไว้ ลักษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอน แต่มีอายุมากกว่า ห้างสรรพสินค้ากุม สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตและสวยงาม จำหน่ายสินค้าอุปโภค เสื้อผ้า ของใช้ในครัวเรือน แบรนด์เนม เครื่องสำอาง น้ำหอม และสินค้าที่ระลึก มีร้านค้ามากกว่า 200 ร้าน การซื้อของจะรับเฉพาะเงินรูเบิลเท่านั้น อิสระให้ท่านเดินชมและเลือกซื้อของตามอัธยาศัย เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหารนำท่านชมมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ซึ่งเป็นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ำมอสโคว์ รอบ ๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษัตริย์ที่สวยงาม และเหมือนจริง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ถนนอารบัท เป็นถนนคนเดิน ห้ามรถผ่าน มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นถนนศิลปินและ แหล่งพบปะของผู้คนในเมือง เพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า เป็นทั้งย่านการค้าและแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกต่าง ๆ มีศิลปินมานั่งวาดรูป ทั้งรูปเหมือน ภาพขาว-ดำ ภาพสีต่าง ๆ และรูปล้อเลียน ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Cosmos Hotel หรือระดับเดียวกัน

พักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย

วันที่สาม สถานีรถไฟใต้ดิน(Metro)-นั่งรถไฟใต้ดินชมสถานีสำคัญ-วิคทอรี่ ปาร์ค-ประตูชัย

– รัสเซี่ยนเซอร์คัส (รัสเซีย)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม นำท่านชมสถานีรถไฟใต้ดิน ใครมามอส โคว์จะต้องได้ลองนั่งรถไฟใต้ดินดูสักครั้งเพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกแล้ว ยังมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใต้ดินทำให้ผู้คนสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าบน ถนนทั่วไป สถานีรถไฟใต้ดินเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ ตลอดจนประวัติศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงาม อันเป็นเสน่ห์ดึงดูด ให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม เนื่องจากการตกแต่งของแต่ละสถานีที่ต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิต และหินอ่อน ซึ่งทุกท่านจะได้ลองนั่งและแวะชมสถานีที่ได้รับการ กล่าวขานว่า สวยที่สุดในโลก พร้อมทั้งได้เก็บภาพความประทับใจ เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมวิคทอรี่ ปาร์ค ตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า Poklonnaya Gora ซึ่งเป็นจุดที่นโปเลียนใช้กองกำลังทหารล้อมรอบมอสโคว์เพื่อจะเข้าโจมตี ในปี ค.ศ.1812 แต่ไม่สำเร็จ และ ประตูชัยที่วิคทอรี่ ปาร์ค เป็นของขวัญที่ฝรั่งเศสส่งให้รัสเซีย ขอบคุณที่ไม่ได้ทำลายปารีสในตอนสงคราม ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม ละครสัตว์ที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย รัสเซี่ยนเซอร์คัส เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด เช่น แมวน้ำ สิงโต รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวดและการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ ซึ่งการแสดงจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้น่าสนใจขึ้นในแต่ละเดือน เพื่อเพิ่มอรรถรสในการชม

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Cosmos Hotel หรือระดับเดียวกัน พักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย

วันที่สี่ พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่-โบสถ์อัสสัมชัญ-โบสถ์อาร์คแอนเจล

ไมเคิลปืนใหญ่พระเจ้าซาร์-หอระฆังพระเจ้าอีวาน-ระฆังพระเจ้าซาร์- สแปร์โร่ฮิลล์ (รัสเซีย)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเข้าชมพระราชวังเครมลิน สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่เป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ตั้งอยู่บนเนินสูงถึง 40 เมตร ริมแม่น้ำมอสโก และชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ ที่สุดของรัสเซีย ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย ทั้งเครื่องประดับที่ทำด้วยเพชร ทองคำ อุปกรณ์การสู้รบของกษัตริย์สมัยโบราณ ชุดฉลองพระองค์ของกษัตริย์และพระราชินี ชมโบสถ์อัสสัมชัญ เป็นโบสถ์ที่สำคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สำคัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล สร้างในช่วงต้นของปี ค.ศ. 1505-1508 เพื่ออุทิศให้กับนักบุญอาร์คแอน เจลไมเคิล เป็นผู้พิทักษ์พระเจ้าแผ่นดินและครอบครัว และคุ้มครองในยามสงคราม ทั้งยังเป็นที่เก็บ พระศพของพระเจ้าซาร์และเจ้าชายทั้งหมดก่อนที่จะถึงยุคของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ภายใน ประกอบ ด้วยหลุมศพ 54 หลุม ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างในสมัย ค.ศ.1586 เพื่อต้องการสร้างปืนใหญ่ที่สุดในโลกและยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทำด้วยบรอนซ์ และมีลูกกระสุน น้ำหนักลูกละประมาณ 1 ตัน นับว่าเป็นของสะสมในยุคนั้น และชมหอระฆังพระเจ้าอีวาน มีความสูง 81 เมตร ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในยุคนั้น และได้ออกกฎหมายห้ามก่อสร้างสิ่งใด ๆ สูงเกินหอระฆังนี้ ภายในหอระฆังมีระฆัง 21 ใบ และจะได้ชมระฆังที่ใหญ่ที่สุดของเครมลิน เรียกว่า ระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อนำไปติดตั้งบนหอระฆังแต่เนื่องจากมีความผิดพลาดทางเทคนิค จึงทำให้ระฆังแตกออก เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สแปร์โร่ฮิลล์ หรือ เนินเขานกกระจอก หน้ามหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย ที่นี่จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก เช่น ตึกสูง 7 ตึกที่สร้างในสมัยของสตาลิน คือ ตึกที่ทำการของรัฐบาล 2 ตึก ตึกที่พักอาศัย 2 ตึก และตึกของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ นอกจากนี้ ยังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชอร์เรเมทเยวา (Sheremetyevo) รับกระเป๋า และเตรียมตัวเช็คอินเพื่อเดินทางสู่กรุงเทพฯ ชอปิ้งสินค้าดิวตี้ฟรีของฝากของที่ระลึก 22.00 น. เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ KC 876/ KC 931 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน พักผ่อนตามอัธยาศัย แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน
วันที่ห้า สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 16.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ เชิญท่านซื้อสินค้าปลอดภาษี

บริษัทมีบัตรคูปองส่วนลดของคิงส์ พาวเวอร์ แด่ทุกท่าน