ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน โดยสายการบินแอโรฟลอต 

อัตราค่าบริการ 
วันที่ 9-14, 23-28 ก.ค. / 6-11,13-18 ส.ค. / 27 ส.ค.-1 ก.ย., 3-8, 17-22 ก.ย.54
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ท่านละ  67,000.-  บาท
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (รวมกัน3 ท่าน/เสริมที่นอน)  65,000.-  บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน  62,000.-  บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ    7,000.-  บาท

วันที่ 1 – 6 / 8-13 / 15-20 / 22-27 ต.ค. 54       

           
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ   65,000.-  บาท                    
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (รวมกัน3 ท่าน/เสริมที่นอน)       63,000.-  บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน   60,000.-  บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 5,000.-อัตรานี้รวม    -ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยว สายการบินแอโรฟลอต -ค่าโรงแรมที่พักชั้นหนึ่ง / ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ -ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ / ค่ารถรับ-ส่งตามรายการ -ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น / ค่าหัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง -ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม -ค่ากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางหมู่คณะคนละ 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม      -ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ, หัวหน้าทัวร์ -ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง -ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม อื่นๆ นอกเหนือจากที่ ระบุไว้ในรายการ

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%