ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์-ซาร์กอส-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน โดยการบินไทย

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 99,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) 88,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 86,900 บาท
พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 14,000 บาท   ตั๋วกรุ๊ปการบินไทย สามารถสะสมไมล์ได้ 50%

อัตราค่าบริการรวม

-ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปไป-กลับ ชั้นประหยัด เส้นทาง : BKK-DME-LED-DME-BKK   โดยสายการบินไทย -โรงแรมที่พัก 5 ดาว  ห้องคู่ (พักเดี่ยวเพิ่มตามที่ระบุ) / อาหารทุกมื้อชมบิ๊กโชว์และ อาหารค่ำที่พระราชวังนิโคลัส -ค่าภาษีน้ำมันและสนามบิน / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  / ค่าเข้าชมละครสัตว์ รัสเซี่ยนเซอร์คัส และบัลเล่ต์ -น้ำดื่ม วันละ 1 ขวด  / ค่าขนย้ายสัมภาระกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ  น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม -ค่าพาหนะในการเดินทาง พร้อมนำทัศนาจรตลอดเส้นทางโดยไกด์ไทย ผู้ชำนาญเส้นทาง -ค่ากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไข -ทิป สำหรับไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถโค้ช

อัตราค่าบริการไม่รวม

หลักฐานการทำวีซ่า ตามประกาศของสถานทูตรัสเซียในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2550 ผู้โดยสารที่ ถือพาสปอร์ตไทยสามารถเข้าประเทศรัสเซีย เลยได้โดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่า มีกำหนดอยู่ได้ไม่ เกิน 30 วัน ทั้งนี้พาสปอร์ตจะต้องมี อายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป