ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์-ซาร์กอส-คาซาน-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน โดยการบินไทย


อัตราค่าบริการ
(คณะเดินทางขั้นต่ำ  15 ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ท่านละ   89,000.-  บาท
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (รวมกัน3 ท่าน/เสริมที่นอน)  87,000.-  บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 84,000.-  บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 12,000.-  บาท

** เฉพาะกรุ๊ปวันที่ 15-22 ต.ค./ 22-29 ต.ค.54  **
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่  ราคาท่านละ  87,000.-  บาท
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (รวมกัน3 ท่าน/เสริมที่นอน)   85,000.-  บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน   82,000.-  บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ  12,000.- อัตราค่าบริการนี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยว สายการบินแอโรฟลอต -ค่าโรงแรมที่พักชั้นหนึ่ง / ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ -ค่าภาษีสนามบินสุวรรณภูมิ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ / ค่ารถรับ-ส่งตามรายการ -ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น / ค่าหัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง -ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม      -ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ, หัวหน้าทัวร์ -ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง -ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%