ทัวร์ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-สิเรียม 4 วัน 3 คืน (PG)

*** ขอสงวนสิทธิ์สำหรับคณะไม่ถึง 15 ท่าน จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ
*** เดินทางปีใหม่จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

อัตรานี้รวม -ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ สายการบินบางกอก แอร์เวยส์ (PG) -ค่าธรรมเนียมวีซ่า 950 บาท (ค่าวีซ่าพม่า ทุกสัญชาติ ราคาเท่ากันหมด) ใช้เวลายื่นขอ 14 วันทำการ -ค่าภาษีสนามบินพม่า 10 USD. -ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ระดับ 4+ ดาว ย่างกุ้ง : KANDAWGYI // CHATRIUM // PARK ROYAL พระธาตุอินแขวน : KYAIK THTO// MOUNTAIN TOP -ค่าอาหาร ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ -ค่าเข้าชม ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ -ค่ายานพาหนะนำเที่ยว ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ -ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดไทย) คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

-ค่าบริการยื่นวีซ่าเร่งด่วน ในกรณีที่ท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาส่งได้ตามกำหนด (โปรดสอบถาม) -ค่าเสลี่ยงขึ้นสู่พระธาตุอินทร์แขวน (25USD) ไม่รวมไว้เนื่องจากบ้างครั้งนักท่องเที่ยวเลือกที่จะเดินขึ้น -ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น นอกเหนือจากรายการ -ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีท่องเที่ยว (หากมีการเรียกเก็บ)

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศพม่า 

-รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป -หนังสือเดินทางที่มีหน้าว่าง และมีวันกำหนดอายุใช้ เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

นับจากวันที่จะออกเดินทาง