ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย

อัตราค่าบริการ

ราคารวมตั๋ว

ราคาไม่รวมตั๋ว

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน

96,500

70,500

 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

91,500

66,900

 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม

86,900

63,500

 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม

76,900

56,500

 พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ

13,500

13,500

อัตรานี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (ท่านต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบินไทย  กรุงเทพฯ – โรม / ปารีส – กรุงเทพฯ -ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ หากทาง สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง -ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมาย ในยุโรปไม่ อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน -ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ -โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน ย้ายเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก -ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ -ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) พร้อมค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูต ไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม -ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ -ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้สนุกสนานและคอยดูแลอำนวย ความสะดวก ตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน -ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท ของ บริษัทนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด -ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก. อัตรานี้ไม่รวม -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % -ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) -ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

-ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ