ทัวร์ยุโรป ยุโรป ตะวันออก 8 วัน ออสเตรีย-เยอรมัน-เช็ค (OS)

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ราคาท่านละ   65,900    บาท
ท่านที่ประสงค์จะพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ  6,500หมายเหตุ

  • -อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า 25 ท่าน
  •  ไม่มีราคาเด็ก และจะต้องชำระมัดจำ หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที
  • -กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารของทางบริษัททัวร์ 
  • ราคาทัวร์ท่านละ 32,500  บาท  และกรุณาแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า
  • ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
  • -อัตราค่าเดินทางและตั๋วโดยสารนี้เป็นอัตราราคาพิเศษ ดังนั้นหากมีการออกตั๋วโดยสาร
  •  แล้วไม่สามารถขอรีฟันด์ได้

-การดำเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 21 วัน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือ  ในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อเป็น

 ผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการขอวีซ่า

อัตรานี้รวม -ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ส  เส้นทาง กรุงเทพฯ-เวียนนา-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด -ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) -ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ -ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ -ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ -ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี -ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง  ในต่างประเทศ -ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า -ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท -ค่าทิปพนักงานขับรถและค่าทิปไกด์ท้องถิ่นในพระราชวังหรือตามเขตเมืองเก่า -ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า สำหรับโรงแรมที่มีให้บริการท่านละ 1 ใบเท่านั้น หากมีมากกว่า 1 ใบ ท่านจะต้องชำระทิปเพิ่มหรือจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินของท่านด้วยตัวท่านเอง -ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน

ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 20 ก.พ.55

อัตรานี้ไม่รวม    -ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) -ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง -ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง  ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ -ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ -ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขั้นต่ำโดยประมาณ 3 ยูโรต่อท่านต่อวัน -ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว -สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่มหรือกรณีสายการบิน ขึ้นอัตราค่าน้ำมันในภายหลัง -สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% หมายเหตุ -รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึง ถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ -บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิด กฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติ ส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน -บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง -บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสาร

เข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย