ทัวร์มาเลเซีย Kenting เก็นติ้งไฮแลนด์ – สวนสนุกบนเก็นติ้งฯ – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตตราจาย่า – ช้อปปิ้งฯ ซิตี้ทัวร์ 3 วัน 2 คืน

ผู้ใหญ่  ท่านละ  3,999  บาท          
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500อัตรานี้รวม

-รถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถคอยให้บริการ -อาหารเช้า 2 มื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ -ห้องพัก พักห้องละ 2 ท่าน 2 คืน -ประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์) อัตรานี้ไม่รวม -อาหาร+เครื่องดื่มที่เรียกเอง -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % -ค่าเข้าชม เช่น บัตรเครื่องเล่นสวนสนุกและโชว์ต่างๆ บนเก็นติ้ง

**พาสปอร์ต ต้องเหลืออายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน ณ วันเดินทาง