ทัวร์มาเลเซีย – เก็นติ้ง – คาเมรอน 3 วัน 2 คืน (MS)

อัตราค่าบริการนี้รวม  

-ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ที่ระบุตามรายการ -ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 ดาว -ค่าพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ดังระบุ -ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง -ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก.

-ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 100,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-ค่ากระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท -ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าซัก รีด -ค่าวีซ่า กรณีพาสปอร์ตต่างชาติ -ค่าทิปแก่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ (10 เหรียญ/คน/วัน) เงื่อนไขการให้บริการ มัดจำท่านละ 5,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน การยกเลิก   ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45  วันขึ้นไป  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000.- บาท ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอ

คืนเงินได้ จะไม่มีการคืนเงิน หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ