ทัวร์มาเลเซีย มาเลเซียตะวันออก 4 วัน 3 คืน ซาบาห์ – คินาบาลูพาร์ค – พิพิธภัณฑ์ชนเผ่าล่าหัวมนุษย์

อัตรานี้รวม – ตั๋วเครื่องบินสายการบิน รอยัล บรูไน เส้นทาง – ที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ 3 คืน ตามรายการระบุ (เลือกจากโรงแรมที่จัดไว้ให้) – รถปรับอากาศ นำเที่ยวตลอดรายการที่ระบุ – อาหารตามรายการ รวม 6 มื้อ – ค่าใช้จ่ายในการล่องเรือที่ KLIAS RIVER – มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวก – ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ – ประกันภัยคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

– ประกันค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

– ค่าภาษีสนามบิน, ประกันภัยสายการบิน, ภาษีน้ำมัน (รวม 5,600 บาท ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2551) – ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ามินิบาร์, ค่าอาหาร, เครื่องดื่มนอกรายการ – ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ภาษีบริการ 3 %

– รายการทัวร์พิเศษที่ท่านเลือกนอกเหนือรายการปกติสิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย 1.กระเป๋าเป้ 2.โลชั่นกันแดด 3.ถุงมือ 4.รองเท้าผ้าใบ 5.ยาประจำตัว (ถ้ามี) 6.โลชั่นกันแมลง 7.หมวก 8. เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว 9.เสื้อกันฝน 10.กล้องส่องทางไกล

11.กล้องถ่ายรูปความเร็วสูง