ทัวร์มาเลเซีย กัวลา ตรังกานู เกาะเรดัง สวรรค์ของนักดำน้ำ 4 วัน 3 คืน

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ ท่านละ ( ห้องละ 2 ท่าน) 15,999 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ 3,500 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่รับเตียงเสริม ท่านละ 13,999 บาท
** เดินทางช่วงตรงวันหยุดของมาเลเซีย เพิ่มท่านละ 1,000 บาท **

อัตรานี้รวม

– ตั๋วเครื่องบิน Malaysia Airline สุวรรณภูมิ – กัวลาลัมเปอร์ – กัวลาตรังกานู – กัวลาลัมเปอร์ – สุวรรณภูมิ – อาหารจำนวน 7 มื้อ – ค่าเรือไปและกลับ จากท่าเรือเมรังและเกาะเรดัง – เรือไปดำน้ำ รวม 3 ครั้ง – รถรับและส่ง สนามบิน-โรงแรม-ท่าเรือ – ที่พักในเมืองและเกาะเรดัง รวมจำนวน 3 คืน

อัตรานี้ไม่รวม

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (อุปกรณ์ SNORKELLING ประมาณ RM 20 ถึง 40) – อาหารนอกรายการ – ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษี ณ ที่จ่าย 3 % – ภาษีน้ำมัน, ภาษีสนามบินและประกันภัยการเดินทาง (รวมจ่าย 9,500 บาท)

– ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (จ่าย 200 บาท)