ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์-เกนติ้ง ไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน (RJ)

อัตรานี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินตามรายการที่ระบุเท่านั้น -ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุเท่านั้น -ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น -ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น -ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น -ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น -ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง ในต่างประเทศ -ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

-ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม -ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต  -ค่าวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์ เฉพาะ ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ท่านละ 2,100 บาท ( ระยะเวลาการยื่นวีซ่า 5 วันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) -ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่ง เพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น  -ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน -ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% -ค่าภาษีท่องเที่ยว หากมีการเรียกเก็บเพิ่ม ** ราคานี้รวมภาษีน้ำมันแล้ว ณ. วันที่ 25 ธ.ค. 2554 และอาจมีการปรับขึ้นอีกเนื่องจากสายการบินอาจมี การเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่ม หากทางสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ต้องปรับราคา ตามราคาภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการ ออกตั๋วเครื่องบิน