ทัวร์“มอหินขาว” สโตนเฮนจ์เมืองไทย – ทุ่งดอกกระเจียว ป่าหินงาม พระนารายณ์ราชนิเวศน์ – อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ชัยภูมิ – ชัยบาดาล 06.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถปรับอากาศ เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างอบอุ่นบนเส้นทางสายอีสาน แวะรับประทานอาหารเช้า 09.30 น. ที่อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นขึ้นสู่เทือกเขาพังเหย คือ อุทยานแห่งชาติ ป่าหินงาม ทีท่านจะได้ชมทุ่งดอกกระเจียว (ดอกบัวสวรรค์) มีสีชมพูอมม่วงบานทั่วทุ่งสวยงาม ละลานตา ชมป่าหินงาม เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สรรค์สร้าง ในกลุ่มหินบริเวณนี้มีความสวยงามแปลก ตา มีรูปร่างต่างๆ ตามจินตนาการ เช่น จานบิน เรดาห์ ดอกเห็ด ฯลฯ จากนั้นนำคุณสู่ สุดแผ่นดินเขาพังเหย รอยต่อแผ่นดินอีสานกับผืนดินภาคเหนือ ชมทัศนียภาพ ดินแดนของจังหวัดเพชรบูรณ์ แล้วเดินทางลงจากเขาพังเหย 12.45 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.45 น. สู่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา 15.00 น. ในเขตอุทยานฯ ชมมอหินขาว มหัศจรรย์เสาหินธรรมชาติ สโตนเฮนจ์เมืองไทย 16.00 น. เดินทางสู่ที่พัก

18.00 น. เข้าที่พัก ป่าสักฮิลไซด์ รีสอร์ท

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น

วันที่สองของการเดินทาง ชัยบาดาล – ลพบุรี – กรุงเทพฯ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า 08.30 น. ชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อดีตคือเมืองอภัยสาลี มีอายุกว่า 1,000 ปี ยุคขอมเรือง อำนาจ ประกอบด้วยโบราณสถานสำคัญ ได้แก่ ปรางค์ศรีเทพ ปรางค์สองพี่น้อง โบราณสถาน เขาคลังใน สระแก้วสระขวัญ 10.00 น. สู่จังหวัดลพบุรี 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.30 น. ชมพระนารายณ์ราชนิเวศน์ สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และพระที่นั่งที่สร้างใน สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ประกอบด้วยกลุ่มอาคารต่างๆ ได้แก่ หมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎ พระที่นั่งจันทรพิศาล พิพิธภัณฑ์ ชาวนา พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ 16.00 น. เชิญท่านแวะซื้อของฝากจากลพบุรี มีทั้งประเภทอาหาร, ผ้าทอ, เครื่องจักสาน เรามักจะไม่ลืมติด ไม้ติดมือคือ ไข่เค็มดินสอพอง, ส้มฟัก, หมูสับ 18.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ ส่งคณะท่าน ณ จุดหมายโดยสวัสดิภาพ ทัวร์ในประเทศ ชัยภูมิ ลพบุรี มอหินขาว สโตนเฮนจ์เมืองไทย – ทุ่งดอกกระเจียว ป่าหินงาม พระนารายณ์ราชนิเวศน์ –

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ