ทัวร์พม่า 6 วัน ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน – มัณฑเลย์ – พุกาม

วันแรก กรุงเทพ – ย่างกุ้ง – พระธาตุอินทร์แขวน 05.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์สายการบิน Air Asia เคาน์เตอร์ E 07.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD 3770 สู่เมืองย่างกุ้ง 08.00 น. ถึงสนามบินมิงกาลาดอน เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ออกเดินทางสู่พระธาตุอินทร์แขวนหรือพระเจดีย์ไจ้เที่ยว พระธาตุอินทร์แขวนเป็นพระเจดีย์เก่าแก่อายุกว่า 2500 ปี มีความมหัศจรรย์ตรงที่สามารถตั้งอยู่บนชะง่อนผาเป็นเวลานับพันๆปี โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา แวะเมืองหงสาวดี เมืองหลวงเก่าแก่ของมอญ นมัสการพระเจดีย์ชะเวมอว์ดอว์หรือพระธาตุมุเตา พระเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองหงสาวดี เป็นพระเจดีย์สมัยเดียวกันกับพระเจดีย์ชะเวดากอง บุรพกษัตริย์มอญ พม่าและไทยคือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยาได้เคยทรงมานมัสการพระธาตุนี้ นำท่าน นมัสการ ณ จุดอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์บริเวณปลียอดเจดีย์ที่หล่นลงมา นำชมพระราชวังพระเจ้าบุเรงนอง ชมบริเวณโถงท้องพระโรงและบริเวณที่เคยเป็นพระตำหนักของพระนางสุพรรณกัลยา รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองหงสาวดี บ่าย ออกเดินทางต่อสู่ พระธาตุอินทร์แขวน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.ครึ่ง ถึงคินปุนแค้มป์ (บริเวณเชิงเขาไจ้เที่ยว) หยุดเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นไปบนภูเขาไจ้เที่ยว ใช้เวลาบนรถบรรทุกประมาณ 1 ชม. ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสอากาศเย็นสบาย เดินทางเกือบถึงองค์พระธาตุ หยุดเปลี่ยนพาหนะเป็นเสลี่ยง หรือบางท่านอาจจะเลือกเดินก็ได้ ใช้เวลาเดินจากจุดเปลี่ยนเสลี่ยงอีกประมาณ 40 นาที จึงจะถึงองค์พระธาตุอินทร์แขวน (โปรแกรมนี้ไม่รวมค่าเสลี่ยง ผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่เคยเดินขึ้นภูเขา ขอแนะนำให้ใช้บริการเสลี่ยง ค่าเสลี่ยงไป-กลับ ประมาณ 16,000 จ๊าต (ไม่รวมทิป) ลักษณะเสลี่ยงเป็นเก้าอี้ผ้าใบผูกกับไม้ไผ่ขนาดใหญ่ 2 ลำ หามด้วยคน 4 คน คู่หน้าสอง คู่หลังสอง)*เนื่องจากถนนบนภูเขาช่วงบนค่อนข้างแคบการนั่งรถบรรทุกขึ้นไปอาจเกิดอันตรายได้ ควรเปลี่ยนพาหนะเป็นเสลี่ยงหรือเดินขึ้น * นำเข้าที่พักโรงแรมไจ้โท เป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้พระธาตุอินทร์แขวนมากที่สุดซึ่งมีอยู่โรงแรมเดียวเท่านั้น มีทัศนียภาพงดงามมากท่านจะเห็นภูเขาและทิวเขาซึ่งอยู่รอบๆ และตื่นตาตื่นใจกับพระธาตุอินทร์แขวนซึ่งอยู่ใกล้ที่พักมาก ใช้เวลาเดินเพียง 15 นาทีเท่านั้น รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม

วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – ย่างกุ้ง – มัณฑเลย์

เชิญนมัสการพระธาตุอินทร์แขวน ตามอัธยาศัย 06.00น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เก็บสัมภาระและกรุณาวางกระเป๋าไว้หน้าห้องพัก 07.00น. ออกเดินทางกลับโดยเสลี่ยง รถบรรทุกหกล้อและรถยนต์ปรับอากาศตามลำดับ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชะเวต้าละยอง อายุเก่าแก่กว่าพันปี ค้นพบเมื่ออังกฤษสร้างทางรถไฟไปเมืองมัณฑเลย์ ช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองของฝากของที่ระลึกมากมาย ได้เวลาสมควร เดินทางกลับย่างกุ้ง ถึงย่างกุ้ง เดินทางไปสนามบิน 15.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Air Bagan เที่ยวบินที่ W9 227 สู่เมืองมัณฑเลย์ 16.55 น. ถึงสนามบินนานาชาติมัณฑเลย์ นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมัณฑเลย์ (ระยะทางจากสนามบินเข้าสู่ตัวเมือง ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) นำเข้าสู่ที่พักโรงแรม SEDONA HOTEL MANDALAY

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่สาม มัณฑเลย์ – อมรปุระ – พุกาม 04.00 น. เดินทางไป ชมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามุนี พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่มซึ่งสัมผัสได้เฉพาะสุภาพบุรุษ (มีที่นั่งที่จัดไว้สำหรับสุภาพสตรี สามารถอธิษฐานขอพรท่านและฝากทองคำเปลวให้สุภาพบุรุษขึ้นไปปิดได้) พระมหามุนี เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมัณฑเลย์ พิธีล้างพระพักตร์นี้เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาช้านาน โดยเจ้าอาวาสที่เป็นผู้ทำหน้าที่ล้างพระพักตร์ จะได้รับคัดเลือกจากเจ้าอาวาสทั่วประเทศให้เป็นผู้ทำหน้าที่นี้ ในระหว่างพิธี ผู้คนมักอธิษฐานขอในเรื่องสุขภาพและความสำเร็จในเรื่องต่างๆ พิธีนี้จะเริ่มในเวลา 05.00 น.ของทุกวัน จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก 07.00น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 08.00น. นำชมพระราชวังมัณฑเลย์ พระราชวังไม้สัก ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ตามผังเดิม ชมวัดชะเวจองดอว์ วัดไม้สักซึ่งช่างบรรจงแกะสลักไว้อย่างงดงาม และเป็นวัดที่พระเจ้ามิงดุงพระราชทานแด่สมเด็จพระสังฆราชเพื่อเป็นที่ประทับ วัดกุโสดอว์ ชมพระไตรปิฎกสลักบนแผ่นหินอ่อน 729 หลัก ได้รับสมญานามว่าเป็น “สมุดหินเล่มใหญ่” รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร กลับที่พักเก็บสัมภาระและกระเป๋าไว้หน้าห้องพัก บ่าย ออกเดินทางไปสนามบินเพื่อเดินทางต่อสู่เมืองพุกาม ระหว่างการเดินทางแวะชมเมืองอมรปุระ ชม สะพานอูเบน สะพานไม้สักซึ่งยาวกว่าสองกิโลเมตร ชมสถูปพระเจ้าอุทุมพรหรือขุนหลวงหาวัด ณ สุสานล้านช้าง

ได้เวลาสมควร เดินทางเข้าสู่สนามบินมัณฑเลย์

17.10 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Air Bagan เที่ยวบินที่ W9 228 สู่เมืองพุกาม 17.40 น. ถึงสนามบินยองอูเมืองพุกาม นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม BAGAB GOLF RESORT

รับประทานอาหารเย็นพร้อมชมการแสดงหุ่นกระบอก ณ ภัตตาคาร

วันที่สี่ พุกาม – ย่างกุ้ง 07.00น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม กรุณาเก็บสัมภาระและกระเป๋าไว้หน้าห้องก่อนรับประทานอาหารเช้า 08.00น. นำชมอาณาจักรพุกาม อาณาจักรเก่าแก่อายุกว่าพันปี ศาสนาพุทธของชาวพม่ามีการเริ่มต้นที่อาณาจักรแห่งนี้ ภายในอาณาจักรยังคงปรากฏร่องรอยแห่งความรุ่งเรืองและศรัทธาของคนที่มีต่อพุทธศาสนาในสมัยนั้น ให้คนรุ่นหลังได้รับรู้และซาบซึ้งไปกับแรงศรัทธาของคนโบราณ ในอดีตมีการก่อสร้างพระเจดีย์ในอาณาจักรแห่งนี้ถึงสี่ล้านกว่าองค์ แต่ปัจจุบัน คงเหลือพระเจดีย์ที่ยังคงสภาพดีราวสี่พันองค์ นำนมัสการพระเจดีย์ซะเวซิกอง พระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์แห่งอาณาจักรพุกาม ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วหนึ่งในสี่องค์ และพระรากขวัญของพระพุทธเจ้า นำนมัสการพระพุทธรูปสมปรารถนา ก่อนจะนำท่าน นมัสการ ณ จุดอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งพระเจ้าอะนอว์รธา ทรงคุกเข่าอธิษฐานตามพระสุบิน เชิญปิดทองคำเปลวที่ทวารบาล อธิษฐานขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ จากนั้น นมัสการพระเจดีย์อานันดา ซึ่งได้รับการยกย่องว่าสง่างามที่สุดในอาณาจักรพุกาม พระเจดีย์ธาตุบินยู พระเจดีย์ซึ่งสูงที่สุดในพุกาม นมัสการพระเจดีย์ชะเวกูจี รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำชมพระเจดีย์ธรรมยางยี ใหญ่ที่สุดในพุกาม นำชมความละเอียดประณีตของฝีมือช่างโบราณ จากนั้น นำชมเมี่ยเจดีย์ ชมจารึกราชกุมารสี่ภาษา นำชมพระเจดีย์กูเบียวจี ชม จิตรกรรมฝาผนังที่ยังคงสภาพสมบูรณ์มากที่สุด เป็นเรื่องชาดกพระพุทธเจ้า 550 ชาติ อายุกว่าเก้าร้อยปี นำชมวัดมานูฮา วัดของพระเจ้ามานูฮา กษัตริย์มอญ นมัสการพระพุทธรูปติดคุก จากนั้นชมโรงงานผลิตเครื่องเขิน เลือกซื้อเครื่องเขินคุณภาพดีลวดลายสวยงามพร้อมชมกรรมวิธีการผลิตเครื่องเขินซึ่งหาชมได้ยากยิ่งโดยเฉพาะเครื่องเขินหางม้า ได้เวลาสมควรเดินทางไปสนามบิน 17.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Air Bagan เที่ยวบินที่ W9 228 สู่เมืองย่างกุ้ง 19.15 น. ถึงสนามบินย่างกุ้ง รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เข้าที่พักโรงแรม SEDONA HOTEL YANGON

วันที่ห้า ย่างกุ้ง

07.00น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 08.00น. นมัสการพระเจดีย์กาบาเอ ประดิษฐานพระธาตุของพระโมคคัลลาน์ พระสารีบุตร นำนมัสการพระพุทธไสยาสน์เฉ้าทัตยี พระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ มีพระพักตร์งดงามมาก ชมพระเจดีย์โบตาทอง พระเจดีย์ซึ่งสร้างเป็นอนุสรณ์คราวรับเสด็จพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้าจากประเทศอินเดีย สักการะเทพทันใจ ซึ่งชาวพม่าและชาวไทยที่เคยมาสักการะแล้ว ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าสมญานามของท่านนั้น รวดเร็วทันใจจริงๆ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดโบโจ๊กหรือตลาดสก็อต ตลาดใหญ่ที่สุดของพม่า มีสินค้าให้ท่านเลือกซื้อมากมาย อาทิ ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุกเซ้าท์ซี ผ้าไหม ผ้าฝ้ายลวดลายสวยงาม เสื้อพม่า ย่ามและรองเท้าพม่า งานหัตถกรรมต่างๆ งานไม้สักและไม้หอมแกะสลัก เครื่องเงิน เครื่องหวาย กระเป๋าหวาย แฟ้มหวาย ถาด หมอนทำจากหวาย แป้งทานาคา ยาหม่องพม่าแก้ข้อเข่าเสื่อม แชมพูสมุนไพร โปสการ์ด และของฝากของที่ระลึกอีกมากมาย ได้เวลาสมควร นมัสการพระมหาเจดีย์ชะเวดากอง พระเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยปี หุ้มด้วยทองคำหนัก 23 ตัน บนยอดประดับด้วยทับทิมขนาดเท่าไข่ไก่ และเพชรขนาดใหญ่ ภายในประดิษฐานพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันจำนวนแปดองค์ และอัฏฐะบริขารของพระพุทธเจ้าทั้ง 3 พระองค์ คือพระกกุสันธะ พระโกนาคม และพระกัสสปะ สำหรับอัฏฐะบริขารที่พบประกอบด้วย ไม้เท้า เครื่องกรองน้ำ และผ้าจีวร ชมรอบองค์พระเจดีย์ นำนมัสการ ณ จุดอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์พร้อมใบไม้ที่มีความหมายถึงชัยชนะและความสำเร็จ นำท่านสรงน้ำพระประจำวัน รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่หก ย่างกุ้ง – กรุงเทพ

06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม กรุณา เก็บสัมภาระและกรุณาวางกระเป๋าไว้หน้าห้องพัก 06.30น. เดินทางไปสนามบิน 08.30น. ออกเดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD 3771 สู่กรุงเทพ

10.10น. ถึงกรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ