ทัวร์พม่า สิเรียม ชเวดากอง อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ วันแรงงาน วันฉัตรมงคล วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม

อัตราค่าบริการ
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) 16,500 บาท
ราคาเด็กมีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 16,000 บาท
ราคาเด็กไม่มีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 15,500 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 บาท

อัตรานี้รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสารการบินเมียนม่าร์แอร์เวย์ – ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ อาหารพิเศษ สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งแม่น้ำ – ค่าที่พัก 3 คืน – ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. – ค่าเสลี่ยง – ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ – มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง – ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท – ค่าวีซ่าพม่า 810 บาท – ค่าภาษีสนามบินไทย – ค่าภาษีสนามบินพม่า 10 USD

อัตรานี้ไม่รวม

ทิปไกด์, คนขับรถ และ ทิปคนหามเสลี่ยง /ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก. / ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% **

อัตราค่าวีซ่าด่วน

ที่ต้องจ่ายสถานทูต เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า

– ยื่นวีซ่า ด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 500 บาท