ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ( PG) 

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

 27-30 ม.ค.

3-6 /17-20 ก.พ.

17-20 มี.ค.

ผู้ใหญ่พักห้องละ  2 ท่านๆละ 

16,900.-

17,900.-

16,900.-

เด็ก 2-12 ขวบพักกับผู้ใหญ่เสริมเตียง

15,900.-

16,900.-

15,900.-

เด็ก 2-12 ขวบพักกับผู้ใหญ่ไม่เสริมเตียง

14,900.-

15,900.-

14,900.-

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

  3,000.-

3,000.-

  3,000.-

อัตรานี้รวม  -ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ  สายการบินบางกอกแอร์เวย์  -ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน   -ค่าวีซ่าพม่า 810 บาท   -ค่าภาษีสนามบินพม่า 10 USD -ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว -ค่าอาหารระดับมาตรฐานทุกมื้อที่ระบุตามรายการเมนูพิเศษ สำหรับ 8 ท่านขึ้นไปเท่านั้น -ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ -ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยตลอดการเดินทาง -มีประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (Personal  Accident) วงเงินท่านละ  1,000,000  บาท, ค่ารักษา   พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาทและการประกันความรับผิดชอบ ส่วนบุคคล(Personal Liability) วงเงินท่านละ 200,000  บาท

อัตรานี้ไม่รวม 

-ค่าเสลี่ยงท่านละ 20 USD(ใช้คนแบก 4 คน ไม่รวมค่าทิปต่างหาก ปกติน้ำใจคนไทยจะจ่าย ให้ทั่งสี่คน คนละ 3,000  จ๊าดหรือ 120 บาทต่อคน) -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%(กรณีขอบิล) -ค่ามินิบาร์ในห้องพัก, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ -ค่าทิปไกด์และคนขับรถทุกเมือง ท่านละ 300 บาท (การันตี 10 ท่านออกเดินทางแน่นอนแต่ไม่มีหัวหน้าทัวร์   กรณีครบ 15 ท่านมีหัวหน้าทัวร์ให้ 1 คน)                       

สิ่งที่ควรเตรียมไป 

สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค

การเตรียมเอกสารการเดินทาง 

-หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน -รูปถ่าย 2  นิ้ว  2 ใบสี พื้นขาวหรือฟ้าเท่านั้น  ( รูปขาว ดำ หรือรูปโพลาลอยด์ ใช้ไม่ได้) การยื่นวีซ่าพม่า ต้องใช้เวลาดำเนินการประมาณ 15 วันทำการ อาทิตย์ กรณีต้องเร่งวีซ่าในเวลาจำกัด

ต้องมีค่าเร่งเพิ่มท่านละ  800 บาท