ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พุกาม 4 วัน 3 คืน สายการบินไทยแอร์เอเชีย

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

2 – 3 ท่าน

4 – 5 ท่าน

6 – 9 ท่าน

10 – 14 ท่าน

ไปเช้า – กลับเช้า

21,900

18,500

17,600

16,900

ไปเย็น – กลับเย็น

21,900

18,500

17,600

16,900

ไปเช้า – กลับเย็น

22,400

18,990

18,000

17,400

พิเศษสำหรับกรุ๊ป 8 ท่านขึ้นไป :  เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร , เป็ดปักกิ่ง , กุ้งแม่น้ำ พิเศษสำหรับทุกท่านที่เดินทางท่องเที่ยวพม่า : ถุงย่าม Shan Bag 

กรณีต้องการท่องเที่ยวสิเรียม  เพิ่มท่านละ 500 บาท

หมายเหตุโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ สิ่งที่ควรเตรียมไป  สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค

อัตรานี้รวม

-ค่าที่พัก  ห้องห้องละ 2 – 3 ท่าน -ค่ารถนำเที่ยวตามโปรแกรม -ค่าอาหารตามรายการ -ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศพม่า -ไกด์ท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ -ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม        

-ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ  กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ -ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่า   -ค่าภาษีสนามบินย่างกุ้ง 10 USD -ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ -ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ

การเตรียมเอกสารการเดินทาง 

-หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนและรูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบสี พื้นขาวเท่านั้น (รูปขาว ดำ หรือรูปโพลาลอยด์ ใช้ไม่ได้ ) -การยื่นวีซ่าพม่า ต้องใช้เวลาดำเนินการประมาณ 14 วันทำการ

กรณีต้องเร่งวีซ่าในเวลาจำกัด ต้องมีค่าเร่งเพิ่มท่านละ  1,000 บาท