ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน

อัตราค่าบริการ                  
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)   ท่านละ 21,900.- บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 21,900.-  บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)ท่านละ  20,900.- บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)  ท่านละ    19,900.-     บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม  ท่านละ  5,000.-   อัตรานี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส  กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ -ค่าพาหนะที่ใช้เดินทางท่องเที่ยว -ค่าโรงแรมที่พัก 3  คืนตามที่ระบุในรายการเดินทาง -ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ -ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ -ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย -ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าเข้าประเทศพม่า 1,000 บาท -ค่าเสลี่ยงขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน 800 บาท อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม -ค่าทำหนังสือเดินทาง ( PASSPORT) -ค่าอาหารและเครื่องดื่มภายในที่พัก (MINI BAR) -ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์  ค่าซักผ้า ฯลฯ -ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา -ค่าทิป หัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ -ค่าวีซ่าเข้าประเทศพม่า กรณีเร่งด่วน 700 บาท (กรณีส่งหนังสือเดินทางล่าช้า น้อยกว่า 15 วัน ก่อนการเดินทาง) -ค่าทิปเสลี่ยงขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูต   ส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ 1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (นับจากวันที่ออกเดินทาง) 2. รูปถ่ายสี, หน้าตรง, พื้นหลังสีขาวเท่านั้น  จำนวน 3 รูป ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน รูปสีถ่ายจากร้านถ่ายรูป เท่านั้น  ( สำคัญมาก!! ) 3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด