ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง – สิเรียม – หงสา – อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน (PG)

อัตรานี้รวม -ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน จำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสาย การบินกำหนด) -ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ -ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก -ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง -ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า -ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ -ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ -ค่ารถ และเสลี่ยงขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน 25  USD -ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง(วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาทและวงเงินประกันสุขภาพสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,500,000)  -ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง -ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่า

อัตรานี้ไม่รวม

-ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT) -ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ (มินิบาร์, น้ำดื่ม, บุหรี่, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทาง สายการบินกำหนดเกินกว่า 15 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วย จากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น -ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา -ค่าวีซ่าเข้าประเทศพม่า ในกรณีเร่งด่วน -ค่านำกล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอเข้าวัด -ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว -ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา -ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง -ค่าทิปคนแบกเสลี่ยง

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)