ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย และ ย่างกุ้งแอร์เวย์

หมายเหตุโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ สิ่งที่ควรเตรียมไป  สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค

อัตรานี้รวม

-ค่าที่พัก  ห้องห้องละ 2 – 3 ท่าน -ค่ารถนำเที่ยวตามโปรแกรม -ค่าอาหารตามรายการ -ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศพม่า -ไกด์ท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ -ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม        

-ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ  กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ -ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่า   -ค่าภาษีสนามบินย่างกุ้ง 10 USD -ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ -ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ

การเตรียมเอกสารการเดินทาง 

-หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนและรูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบสี พื้นขาวเท่านั้น (รูปขาว ดำ หรือรูปโพลาลอยด์ ใช้ไม่ได้ ) -การยื่นวีซ่าพม่า ต้องใช้เวลาดำเนินการประมาณ 14 วันทำการ กรณีต้องเร่งวีซ่าในเวลาจำกัด ต้องมีค่าเร่งเพิ่มท่านละ  1,000 บาท